ประกาศ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 9,000 รีม

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  24 – 29 มีนาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 24/03/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 29/03/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 30/03/2022
ไฟล์เอกสาร