เผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ (Processing of Tissue) จำนวน 1 เครื่อง

จังหวัดขอนแก่นได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

การแพทย์ รายการ  เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ (Processing of Tissue) จำนวน 1 เครื่อง

ของโรงพยาบาลขอนแก่น  ในวงเงิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์เอกสาร