เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน

1 ชุด  ของโรงพยาบาลขอนแก่น  ในวงเงิน  1,200,000.-บาท

(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่

เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์เอกสาร