แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำฯจำนวน3,600ถุง

ไฟล์เอกสาร