แผน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มขัน 58 %จำนวน 275 ชุด ของโรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์เอกสาร