ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 15 เครื่อง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  11  เมษายน 2562

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

 

                 ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ในราคาชุดละ 200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่

วันที่  26   มีนาคม  2562  ถึงวันที่   10   เมษายน  2562 โดย

ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก

ทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

ww.kkh.go.th,www.khonkaenpoc.com  หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

๐-๔๓๒๓-๒๕๕๕ ต่อ ๓๗๕๐ในวันและเวลาราชการ

วันที่ขอซื้อชอง 26/03/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 10/04/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 11/04/2019
ไฟล์เอกสาร