รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ( EMT )

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ( EMT )

ระยะเวลาการอบรม : วันที่ 2 – 25 มีนาคม 2563

ค่าลงทะเบียน :  8,500 บาท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 นางสาวประกายทิพย์ เครือคำ
2 นายธนพงศ์ บูรณสรรค์
3 นายศราวุฒิ ชีวนันทพร
4 นายวันเฉลิม จำปาแก้ว
5 นายกิตติศักดิ์ สัตติยารักษ์
6 นายยุทธภูมิ สุวรรณกูฎ
7 นางสาวนัยนา สาทะปัญญา
8 นายนรเดช ตั้งเจียมรัตนะ
9 นายศรัญ วงศ์กุมภ์
10 นางสาวฐิติกานต์ บัวเพ็ชร์
11 นายอาทิตย์ ศิริวานนท์
12 นางสาวสุภัทรา หาสวนขวัญ
13 นายสุทัศน์ หอมสอาด
14 นางสาววรดา เกษสิวากร
15 นายเสกสรรค์ อุดมทรัพย์
16 ส.อ.วัทนวร อินอ่วม
17 นายมาณพ หาสมบัติ
18 นายจักรพล ทานให้
19 นายอาณัติ เสนามนตรี
20 นายปฐมพงษ์ วงษ์คต
21 นายซอบรี เซะบิง
22 นายสกาย สมบูรณ์ชัย
23 นายคาริญญ์ยวัฒ  เพรชรัตน์
24 นายชาตสุทธา ไตรพารา
25 นายวิทยา สีภักดี
26 สิบโทหญิงสินวดี ภูนุพา
27 ส.อ.ศักดิ์ชัย จ้อยสูงเนิน
28 นางสาวอักษราภรณ์ สุภา
29 นางสาวนัฐกาญจน์ ประเสริฐสังข์
30 นางสาวจุฑามาศ แสนสุข
31 นายวรินทร ศรีอำไพร
32 นายบัณฑิต มะณีสี
33 นาย ฉลองศักดิ์ แตงคูหา
34 นายวรวัฒน์ พลไธสงค์