การซ้อมแผนอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลขอนแก่นได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.ให้เวรอัคคีภัย และหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีประสบการณ์จากการฝึกซ้อม

2.เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ตามคำสั่ง มีความรู้ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ สามารถถ่ายทอดต่อไปได้อย่างถูกต้อง

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มีการจัดฝึกซ้อมตามเกณฑ์มาตรฐานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ปฏิบัติงานในเวรอัคคีภัย ประจำหน่วยงานได้