ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง (Advanced Trauma Emergency care for Nurses : ATEN) เขตสุขภาพที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง

(Advanced Trauma​ Emergency care for Nurses : ATEN)

เขตสุขภาพที่ 7

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมประมุขจันทรวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร

โรงพยาบาลขอนแก่น

1.จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง โรงพยาบาล
1 นางสาว วนิดาภูคำ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ท่าคันโท
2 นาย ประสิทธิ์ขวัญประสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สมเด็จ
3 นางสาว สุภาวดีศรีบัว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สมเด็จ
4 นางสาว นัชชาสนั่นนอก พยาบาลวิชาชีพ รพ.ยางตลาด
5 นางสาว ศิรประภาแก้วมณี พยาบาลวิขาชีพปฏิการ รพ.ยางตลาด
6 นางสาว ชื่นนภาชมภูเลิศ พยาบาลวิชาชีพ รพ.เขาวง
7 นางสาว สุรัสวดีอุทัยชิต พยาบาลวิชาชีพ รพ.เขาวง
8 นาง ศุภักษรไทยแท้ พยาบาลวิชาชีพ รพร.กุฉินารายณ์
9 นางสาว ปรียานุชกุลซื่อ พยาบาลวิชาชีพ รพร.กุฉินารายณ์
10 นางสาว จุฑาภรณ์สุปัญบุตร พยาบาลวิขาชีพปฏิการ รพ.สามชัย
11 นางสาว ณิชาพัชร์อัดโดดดร พยาบาลวิชาชีพ รพ.นาคู
12 นางสาว ปานทิพย์ราชาวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.คำม่วง
13 นาง อนุรักษ์บุตรวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สหัสขันธ์

 

2.จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง โรงพยาบาล
1 นางสาว ปรียากรณ์บรรดิษฐ พยาบาลวิชาชีพ รพร.กระนวน
2 นางสาว ผักบุ้งวงศ์ภักดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.อุบลรัตน์
3 นางสาว นฤนาถสิลาใกล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.หนองสองห้อง
4 นางสาว ธิดารัตน์ข้อสกุล พยาบาลวิชาชีพ รพ.ขอนแก่นราม
5 นางสาว ปรารถนากองทอง พยาบาลวิชาชีพ รพ.พล
6 นาย นนทวัฒน์ศรีขน พยาบาลวิชาชีพ รพ.ขอนแก่นราม
7 นางสาว นิตยานาขามป้อม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ชุมแพ
8       รพ.ขอนแก่น
9       รพ.ขอนแก่น
10       รพ.ขอนแก่น
11       รพ.ขอนแก่น
12       รพ.ขอนแก่น
13       รพ.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง

(Advanced Trauma​ Emergency care for Nurses : ATEN)

เขตสุขภาพที่ 7

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมประมุขจันทรวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร

โรงพยาบาลขอนแก่น

 

3.จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง โรงพยาบาล
1 นางสาว ชลธิดาจารุการวานิช พยาบาลวิชาชีพ รพ.แกดำ
2 นางสาว ดวงหทัยบุญพิคำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
3 นางสาว อรนิชาเพ็ชรหล้า พยาบาลวิชาชีพ รพ.นาเชือก
4 นางสาว เปรมวดีอาบสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.เชียงยืน
5 นางสาว สุทธาสินีปักเขตานัง พยาบาลวิชาชีพ รพ.วาปีปทุม
6 นางสาว กมลทิพย์ชัยฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.วาปีปทุม
7 นางสาว กัฏฏการก์เถาว์กลาง พยาบาลวิชาชีพ รพ.นาดูน
8 นาย ศุภวิชญ์นนตรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.กันทรวิชัย
9 นางสาว ปวีณาจำปาคำภา พยาบาลวิชาชีพ รพ.ยางสีสุราช
10 นางสาว นนท์ปวิชอินทร์นอก พยาบาลวิชาชีพ รพ.ชื่นชม
11 นาง อรอรุณอินทร์นอก พยาบาลวิชาชีพ รพ.บรบือ
12 นางสาว สุภาพรสีคำแสน พยาบาลวิชาชีพ รพ.บรบือ
13 นางสาว รัชดาพรนามพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มหาสารคาม

 

4.จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง โรงพยาบาล
1 นางสาว ทานตะวันกุลสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.อาจสามารถ
2 นางสาว กรรณิกานาอ่อน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ทุ่งเขาหลวง
3 นางสาว ศิริดาวพิศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ทุ่งเขาหลวง
4 นางสาว วชิราภรณ์ภูพิมาย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ธวัชบุรี
5 นางสาว วรรณภาวาลย์มนตรี พยาบาลวิขาชีพปฏิการ รพ.ธวัชบุรี
6 นางสาว เบญจมาภรณ์น้อยใย พยาบาลวิขาชีพปฏิการ ร.พ.ศรีสมเด็จ
7 นางสาว รัตนาพรรณสุทธิบาก พยาบาลวิชาชีพ ร.พ.ศรีสมเด็จ
8 นางสาว อนุสสราตันโห พยาบาลวิชาชีพ รพ.ร้อยเอ็ด
9 นาย ณัฐพงษ์กันโยธา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ร้อยเอ็ด
10 นางสาว วราภรณ์มุสิกา พยาบาลวิชาชีพ รพ.ร้อยเอ็ด
11 นางสาว รัศมี โยธา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ร.พ.เสลภูมิ

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง

(Advanced Trauma​ Emergency care for Nurses : ATEN)

เขตสุขภาพที่ 7

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมประมุขจันทรวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร

โรงพยาบาลขอนแก่น

1.จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง โรงพยาบาล
1 นาง จารุวรรณยลประสงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ท่าคันโท
2 นางสาว ปิยวดีลมพัด พยาบาลวิชาชีพ รพ.เขาวง
3 นางสาว กุลณัฐวงศ์ไกรษร พยาบาลวิชาชีพ รพ.เขาวง
4 นางสาว พิจิตรหล่มสัก พยาบาลวิชาชีพ รพ.กุฉินารายณ์
5 นางสาว ณัฐลิณีนิลโสม พยาบาลวิชาชีพ รพ.กุฉินารายณ์
6 นางสาว ณัฐพรภูผาสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สหัสขันธ์
7 นางสาว อริสาภูจันหา พยาบาลวิชาชีพ รพ.สามชัย
8 นาย ธีระพงษ์โวหารกล้า พยาบาลวิชาชีพ รพ.นาคู
9 นาย กีรติเดชพรมดวง พยาบาลวิชาชีพ รพ.คำม่วง
10 นาง ศิริรัตน์ภูวนารถ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ห้วยผึ้ง
11 นาง นายิกาภาษีผล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ห้วยผึ้ง
12 นาง อรุณี ใบดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ฆ้องชัย
13 นางสาว อลีนาโชติมุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ร่องคำ

 

2.จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง โรงพยาบาล
1 นาง นภาพรรัตนทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ซำสูง
2 นาง ชลธิชาคำน้อย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.แวงน้อย
3 นางสาว จิราพรข้อประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บ้านฝาง
4 นาย อภิวัฒน์สิงห์ธานี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.แวงใหญ่
5 นางสาว วรรณนิภาธาดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.หนองนาคำ
6 นางสาว พรพิมลตลอดไธสงค์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.เปือยน้อย
7 นาง อาทิมาอุทัยนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุบลรัตน์
8 นางสาว วรรณาชัยนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.หนองสองห้อง
9 นางสาว พรประภาลอดชาย พยาบาลวิชาชีพ รพ.เขาสวนกวาง
10 นางสาว ธิดารัตน์ข้อสกุล พยาบาลวิชาชีพ รพ.ขอนแก่นราม
11       รพ.ขอนแก่น
12       รพ.ขอนแก่น
13       รพ.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง

(Advanced Trauma​ Emergency care for Nurses : ATEN)

เขตสุขภาพที่ 7

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมประมุขจันทรวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร

โรงพยาบาลขอนแก่น

3.จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง โรงพยาบาล
1 นางสาว พิมพ์พิชชาสีหาบุตรโต พยาบาลวิชาชีพ รพ.นาเชือก
2 นางสาว โศรยาบาริศรี พยาบาลวิชาชีพ รพ.นาดูน
3 นาง อภิญญาโสกุดเลาะ พยาบาลวิชาชีพ รพ.โกสุมพิสัย
4 นางสาว นราทิพย์ภักดียา พยาบาลวิชาชีพ รพ.โกสุมพิสัย
5 นาย ธีรพลเชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.กันทรวิชัย
6 นาย สุทธินนท์เสนารินทร์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ยางสีสุราช
7 นางสาว วริศราวงค์เชียงยืน พยาบาลวิชาชีพ รพ.ชื่นชม
8 นางสาว เกศกนกพิมพ์นนท์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
9 นางสาว ปรียนุชเสริมสวย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.กุดรัง
10 นางสาว มธุรินวันทะวี พยาบาลวิชาชีพ รพ.กุดรัง
11 นางสาว ชญาดาสร้อยชมภู พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.แกดำ
12 นางสาว คชภรณ์ขันโยธา พยาบาลวิชาชีพ รพ.มหาสารคาม
13 นางสาว ณัฐฐินันท์โรมวาปี พยาบาลวิชาชีพ รพ.มหาสารคาม

 

4.จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง โรงพยาบาล
1 นางสาว อัจฉราวดีหงษ์ศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.อาจสามารถ
2 นางสาว วชิราภรณ์ภูพิมาย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ธวัชบุรี
3 นาง กนกวรรณชุมพล พยาบาลวิชาชีพ รพ.ธวัชบุรี
4 นางสาว นภัสสรบุตรพรม พยาบาลวิชาชีพ ร.พ.ศรีสมเด็จ
5 นางสาว ชลธิชาพันธุมาตย์ พยาบาลวิชาชีพ ร.พ.ศรีสมเด็จ
6 นางสาว บุญฑริกาทศรวิน พยาบาลวิชาชีพ รพ.ร้อยเอ็ด
7 นางสาว วิภาพรเรืองสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ร้อยเอ็ด
8 นางสาว อาภัสราแก้วบัวดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ร.พ.เสลภูมิ
9 นางสาว วิภาวรรณจันทร์นาม พยาบาลวิชาชีพ รพ.ธวัชบุรี
10 นางสาว นงคราญศรีสุข พยาบาลวิชาชีพ รพ.โพนทอง
11 นาย ธินพัฒน์ประชาบุญ พยาบาลวิชาชีพ รพ.โพนทอง
12 นางสาว ศิรินภากองสิงคูณ พยาบาลวิชาชีพ รพ.โพนทอง

V.1_31-1-2004