รายชื่อผู้ได้รับสิทธิจับรางวัลกิจกรรมให้คำมั่นสัญญาปีใหม่ 2567

ผู้มีรายชื่อจะมีสิทธิจับรางวัล ซึ่งจะจับรางวัลวันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.

และขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการหมุนวงล้อ ณ ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน
1 นางสาว กมลรัตน์ บุญแจ้ง สารสนเทศทางการแพทย์
2 นางสาว กรรณิการ์ ตุลา ER
3 นางสาว กรวิกา ดาบลาอำ ICU TM 2
4 นางสาว กรัณย์พิชญ์. โคตรประทุม ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
5 นาย กฤตนัย คำมะนาด ประกันสุขภาพ
6 นางสาว กฤติยา สุขสาลี วิสัญญี
7 นาย กฤษดา นวลบุญมา กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
8 นางสาว กัลยกร กิตติญาชวลิต เวชนิทัศน์
9 นางสาว กัลยา ยานะสาร คลังเลือดกลาง
10 นาง กาญจนา เลิศรัตน์ธำรงกุล วิสัญญี
11 นางสาว กาญจนี เดชชุติกาญจน์ งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
12 นางสาว กิตติญา กองสมบัติ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
13 นางสาว กุลสตรี โพธินาม สำนักเลขานุการ กลุ่มภารกิจ พรส.
14 นางสาว กุสุมา บัวชัย วิสัญญีวิทยา
15 นาง เกษราภรณ์ บรรณวงศิลป์ กง.เวชกรรมสังคม
16 นางสาว เขมรัตน์ ศรีมงคล NS1
17 นางสาว ครองสินธุ์ เขียนชานาจ ไตเทียม
18 นาง คันธมาลา พิชัยช่วง วิสัญญี
19 นาย จักรธร นวลบุดดี งานเวชนิทัศน์
20 นาง จันทนา ปานวิเศษ วิสัญญี
21 นาง จารี  แสงสว่าง วิสัญญีพยาบาล
22 นาง จารุวรรณ โลเกตุ ER
23 นางสาว จิตรโสพิณ คลังแสง เวชศาสตร์
24 นางสาว จิราวดี ชุมศรี กลุ่มงานการพบาลผู้แาวบซัลบกรรม2
25 นางสาว จุฑารัตน์ สนธิระเบียบ กลุ่มภารกิจด้าน พรส.
26 นางสาว เจนจิรา บุญมาหล้า สารสนเทศทางการแพทย์
27 นาย เจริญ หนองน้ำ สำนักงานประกันสุขภาพ
28 นางสาว ฉวีวรรณ ยอดพุทธ กลุ่มงานวิสัญญี
29 นางสาว ชลธิชา พลพันธ์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
30 นางสาว ชลิสรา ฝ่ายดำ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
31 นาย ชัยชนะ ไชยเดช opdรังสีรักษา
32 นางสาว ชิชา ชัยวิเชียร วิสัญญี
33 นาง ชุติกาญจน์ จันทะวงษ์ งานสารบรรณ
34 นาย เชฎฐา  โสภาราษฎร์ ห้องผ่าตัด
35 นางสาว ณัชชา ศรีริต ห้องบัตรผู้ป่วยใน
36 นางสาว ณัฏธิรา แดงพรวน ศูนย์อุบัติเหตุ
37 นางสาว ณัฐกมล อาจหาญ สารสนเทศทางการอพทย์
38 นางสาว ณัฐปภัสร์. โคตรหลักคำ Icu tm2
39 นาย ณัฐพงศ์ ทานาลาด ER
40 นางสาว ณัฐพร  แก้วกัณหา วิสัญญี
41 นาย ณัฐวุฒิ อุยเจริญ อายุรกรรม
42 นาง เดือนงาม ภักดี HRD
43 นางสาว ทักษพร ศรีกัน ศัลยกรรมระบบประสาท 1
44 นางสาว ทัศนีย์ แสงผาด เวชระเบียน
45 นางสาว ทิพย์อาภรณ์ โคราช Icu med2
46 นาย ธงชัย มีไกรลาด ER
47 นางสาว ธนัชพร ปัสสาวะเท ศัลยกรรมระบบประสาท1
48 นาย ธนากร สำเภาทอง ศูนย์ส่งต่อ
49 นาง ธนาภา ชัยสงคราม ก.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
50 นาย ธวัชชัย อิ่มพูล ศูนย์อุบัติเหตุ รพ.ขอนก่น
51 นาง ธัญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
52 นาง ธัญรัศม์ ปิยวัชร์เวลา กลุ่มการพยาบาล
53 นางสาว ธัญลักษณ์ โมราษฎร์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์
54 นางสาว ธีรนันท์ มิเถาวัลย์ เวชระเบียน
55 นาย ธีระยุทธ  โคตรแสง ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
56 นางสาว นฐชพรรษ์ พลเขตร ก.งานพัฒนาคุณภาพฯ
57 นาง นราวดี​ พัน​เสนา​ ไตเทียม​
58 นางสาว นฤมล จ่ายนอก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
59 นางสาว นลินภัสร์ คงชีวินรุ่งเรือง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
60 นาง นวลละออง สุวรรณสาร เวชระเบียน
61 นางสาว นัทชรินทร์ญา หอไชย เวชระเบียน
62 นาย นาย กิตติชัย   ล่าม่วง เวรระเบียนห้องบัตร
63 นางสาว นิภาพร  โพธิ์ถาวร กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
64 นาง นิศรา ภูกิ่งเงิน ประกันสุขภาพ
65 นาง เนาวรัตน์ หนองน้ำ เวชระเบียน
66 นาง บัณฑิตา ทองบัวบาน สูติกรรม1
67 นาย บุญช่วย พันออด เวชนิทัศน์
68 นางสาว เบญจมาศ อัณธะปัญญา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
69 นางสาว ปนัดดา หลักคำ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HRD)
70 นางสาว ปรมาภรณ์ เชื้อกิตติศักดิ์ รังสีวิทยา
71 นาง ประกาย แสนคำวงษ์ ER
72 นาย ประภาส  เพ็งโคตร หน่วยกูชีพ
73 นางสาว ปรัชนีย์ นาคนชม วิสัญญี
74 นางสาว ปรัธยาน์ ม่วงศรี สารสนเทศทางการแพทย์
75 นางสาว ปานใจ อินพุ่ม วิสัญญีวิทยา
76 นางสาว ปิยธิดา ศิริจันทร์ วิสัญญี
77 นางสาว ปิยนันท์ ศิริจันทร์ วิสัญญี
78 นางสาว ปิยรัตน์ วงค์หนายโกฎ วิสัญญี
79 นางสาว ปิยะนุช พระลับรักษา ศูนย์พึ่งได้
80 นางสาว ปิยากรป์ พรดอนก่อ งานเวชสารสนเทศทางการแพทย์
81 นางสาว ไปรมาศ รองหานาม เวชศาสตร์ฮุกเฉิน
82 นางสาว ผักคุณมาศ รถหามแห ศูนย์คลังเลือดกลาง
83 นาย พงศธร มุงคุณ ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
84 นาง พนารัช หีบแก้ว ตึก หู คอ จมูก
85 นางสาว พรทิพย์คำอ้วน ศัลยกรรมระบบประสาท1
86 นาง พรรณี​ นาคนชม ศูนย์พึ่งได้
87 นางสาว พัชริดา สิมมาตั้น ER
88 นางสาว พัชรินทร์ เหล่าโก่ง ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด
89 นางสาว พันตพร คนใจบุญ ก.HRD
90 นาย พินิจ  พลทองสถิตย์ งานเวชนิทัศน์
91 นางสาว พิภัทรา เจ็กชื่น การพยาบาลวิสัญญี
92 นางสาว พีรพร ชัยวิเชียร พยาธิวิทยา
93 นาย พีรพัฒน์ รัตนพงศ์ธระ เวชนิทัศน์
94 นาง เพ็ญพัตร์ สาธิตธรรมชาติ เภสัชกรรม
95 นาง เพ็ญศิริ แสงศรีเรือง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ขอนแด่น
96 นาย ไพโรจน์​ อินพานิช เวชนิทัศน์
97 นางสาว ภาวนา  เขื่อนโยธา HRD
98 นาย มงคล อัศวภูมิ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด
99 นางสาว มยุรฉัตร พิมมี ศญ1
100 นางสาว มะลิวรรณ ยี่ยวน ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด
101 นาง มะลิวัลย์  ลุนบ้านผือ เวชระเบียนผู้ป่วยใน
102 นางสาว มะลิวัลย์ เถาเบา Oscc
103 นาย มานพ ศรีจำนงค์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
104 นางสาว มุนทรี คำอ้วน ศูนย์อุบัติเหตุปละวิกฤติบำบัด
105 นาง ยุพิน  ยามี เวชระเบียน
106 นางสาว รังสินี จันทร์ไข กลุ่มงานวิสัญญี
107 นางสาว รัญชนา. ข้อยุ่น เวชระเบียนผู้ป่วยใน
108 นาง รัสวดี ขุนสวัสดิ์ พิเศษ114/4
109 นาย ราเมศร์  ไพสีขาว EMS
110 นาย ลิขิต รูปพรม งานเวชนิทัศน์
111 นาย วรวิทย์  แก้วไวยุทธ ict
112 นาย วรากร พลรักษา ER
113 นางสาว วันวิสาข์ ธรรมมาน้อย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
114 นางสาว วันวิสาข์ พรมแสง ประกันสุขภาพ
115 นาง วิภาภรณ์  โสภาราษฎร์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
116 นาย วิรัชชัย ดีสุด เวชนิทัศน์
117 นาง วิลาวัลย์  นาพันธ์โสภา สำนักงานควบคุมภายใน
118 นางสาว ศรีประภา ฝ่ายเหนือ Er
119 นางสาว ศศธร ชัยเสริม เวชระเบียน
120 นาง ศุภจิตรา ชินวงษ์ เวชระเบียน
121 นาง ศุภลักษณ์ ศรีตระกูล งานการพยาบาลวิสัญญี
122 นางสาว สายฝน กาดนอก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
123 นางสาว สายสมร ฝ่ายดำ เวชระเบียนผู้ป่วยใน
124 นาย สิทธิกร  นามคำมี ประกันสุขภาพ
125 นางสาว สุกัญญา ดวงวงษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
126 นางสาว สุกัญญา ศรีอุตตะ สารสนเทศทางการแพทย์
127 นาง สุธิดา จันทร์จรัส ศูนย์อุบัติเหตุ
128 นางสาว สุนิษา โพธิ์เลิง ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
129 นางสาว สุพัตรา หมายชัย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD
130 นางสาว สุภลักษณ์  ชารีพัด รพ ขอนแก่ร
131 นางสาว สุภาพร  ลุนบ้านผือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
132 นาย สุริยา โสภาราษฎร์ ER
133 นาย สุริยา หมวดนามน งานเวชนิทัศน์ฯ
134 นาง เสาวนีย์  เวโรจนสรรค์ วิสัญญี
135 นางสาว เสาวภา สีเชียงสา ER
136 นาง เสาวลักษณ์   ขมิ้นเขียว ศูนย์คลังเลือดกลาง
137 นาย อมรเทพ พิทักษ์ พนักงานบัตรรายงานโรค
138 นางสาว อรทัย  ศรีถาวร ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด
139 นางสาว อรวรรณ.   แซ่ฉั่ว ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด
140 นางสาว อรวัลย์ อุ่นผาง วิสัญญีพยาบาล
141 นางสาว อรอนงค์ ศรีพิทักษ์
142 นางสาว อรุณรัตน์ หนูน้อย กลุ่มการพยาบาลวิสัญญี
143 นาย อัคคเดช ตรีอินทอง คลังเลือด
144 นางสาว อัมพิกา แซ่ลี เวชระเบียนผู้ป่วยใน
145 นาย อาคม อำนวย วิสัญญี
146 นางสาว อาภาภรณ์ เสนานิคม ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
147 นาง อาหญิง  ผิวฝาก เวชระเบียน
148 นางสาว อำภา ทาเวียง ศ ความเสี่ยง
149 นางสาว อิสราพร จันทหาร วิสัญญี
150 นาย เอกพัฒน์ กังก๋ง วิสัญญีวิทยา