รายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมให้คำมั่นสัญญาปีใหม่ 2567

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมให้คำมั่นสัญญาปีใหม่ 2567

รางวัล gift voucher 100 บาท 25 รางวัล

1 นาย สุริยา หมวดนามน งานเวชนิทัศน์ฯ
2 นางสาว ปรัชนีย์ นาคนชม วิสัญญี
3 นาย ชัยชนะ ไชยเดช opdรังสีรักษา
4 นาย ประภาส  เพ็งโคตร หน่วยกูชีพ
5 นางสาว อำภา ทาเวียง ศ ความเสี่ยง
6 นางสาว นัทชรินทร์ญา หอไชย เวชระเบียน
7 นางสาว พิภัทรา เจ็กชื่น การพยาบาลวิสัญญี
8 นางสาว กัลยา ยานะสาร คลังเลือดกลาง
9 นาง นวลละออง สุวรรณสาร เวชระเบียน
10 นาย อัคคเดช ตรีอินทอง คลังเลือด
11 นางสาว รังสินี จันทร์ไข กลุ่มงานวิสัญญี
12 นาย เอกพัฒน์ กังก๋ง วิสัญญีวิทยา
13 นาย ไพโรจน์​ อินพานิช เวชนิทัศน์
14 นางสาว ชลธิชา พลพันธ์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
15 นางสาว จุฑารัตน์ สนธิระเบียบ กลุ่มภารกิจด้าน พรส.
16 นาง ประกาย แสนคำวงษ์ ER
17 นาง จารี  แสงสว่าง วิสัญญีพยาบาล
18 นางสาว ฉวีวรรณ ยอดพุทธ กลุ่มงานวิสัญญี
19 นางสาว ปิยนันท์ ศิริจันทร์ วิสัญญี
20 นาย ราเมศร์  ไพสีขาว EMS
21 นาย อมรเทพ พิทักษ์ พนักงานบัตรรายงานโรค
22 นางสาว ชลิสรา ฝ่ายดำ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
23 นางสาว ณัชชา ศรีริต ห้องบัตรผู้ป่วยใน
24 นาย ณัฐวุฒิ อุยเจริญ อายุรกรรม
25 นางสาว นลินภัสร์ คงชีวินรุ่งเรือง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

 

 

 

รางวัล gift voucher 300 บาท 9 รางวัล

1 นางสาว อรุณรัตน์ หนูน้อย กลุ่มการพยาบาลวิสัญญี
2 นางสาว ทักษพร ศรีกัน ศัลยกรรมระบบประสาท 1
3 นางสาว มะลิวัลย์ เถาเบา Oscc
4 นางสาว พัชริดา สิมมาตั้น ER
5 นางสาว อรวรรณ.   แซ่ฉั่ว ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด
6 นาย มงคล อัศวภูมิ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด
7 นาง บัณฑิตา ทองบัวบาน สูติกรรม1
8 นางสาว ณัฏธิรา แดงพรวน ศูนย์อุบัติเหตุ
9 นาง ศุภจิตรา ชินวงษ์ เวชระเบียน

 

รางวัลทองคำแผ่น 5 รางวัล

1 นางสาว อิสราพร จันทหาร วิสัญญี
2 นาง ธนาภา ชัยสงคราม ก.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
3 นางสาว ภาวนา  เขื่อนโยธา HRD
4 นาย บุญช่วย พันออด เวชนิทัศน์
5 นาง คันธมาลา พิชัยช่วง วิสัญญี

 

รางวัลทองคำแท่ง 2 รางวัล

1 นาง สุธิดา จันทร์จรัส ศูนย์อุบัติเหตุ
2 นาย กฤษดา นวลบุญมา กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

 

 

 

 

 

 

รางวัลหมวกนิรภัย 20 รางวัล

1 นาง จารุวรรณ โลเกตุ ER
2 นางสาว เจนจิรา บุญมาหล้า สารสนเทศทางการแพทย์
3 นาย เจริญ หนองน้ำ สำนักงานประกันสุขภาพ
4 นาง วิภาภรณ์  โสภาราษฎร์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
5 นางสาว ปานใจ อินพุ่ม วิสัญญีวิทยา
6 นางสาว กรรณิการ์ ตุลา ER
7 นาย สุริยา โสภาราษฎร์ ER
8 นางสาว ปิยรัตน์ วงค์หนายโกฎ วิสัญญี
9 นางสาว ปิยธิดา ศิริจันทร์ วิสัญญี
10 นางสาว สุกัญญา ศรีอุตตะ สารสนเทศทางการแพทย์
11 นางสาว อัมพิกา แซ่ลี เวชระเบียนผู้ป่วยใน
12 นางสาว จิตรโสพิณ คลังแสง เวชศาสตร์
13 นางสาว นิภาพร  โพธิ์ถาวร กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
14 นางสาว อรวัลย์ อุ่นผาง วิสัญญีพยาบาล
15 นาง ศุภลักษณ์ ศรีตระกูล งานการพยาบาลวิสัญญี
16 นางสาว ณัฐปภัสร์. โคตรหลักคำ Icu tm2
17 นางสาว วันวิสาข์ พรมแสง ประกันสุขภาพ
18 นาง พรรณี​ นาคนชม ศูนย์พึ่งได้
19 นางสาว กาญจนี เดชชุติกาญจน์ งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
20 นาย อาคม อำนวย วิสัญญี