ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น จัดอบรมผู้ตรวจประเมินหน่วยปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ได้รับงบประมาณ สนับสนุน จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

จัดอบรมผู้ตรวจประเมินหน่วยปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งจากประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ 2564

เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน และเพื่อประโยชน์ในการรับรองมาตรฐาน

การปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ มี แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมอบรม จำนวน 34 คน

ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้ตรวจหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ประเทศไทย

นพ พัฒนพงษ์ ประชาสันติกุล และ อาจารย์ วนิดา แซ่อึ่ง ผู้เชี่ยวชาญ สรพ.

ดร. วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์ คุณกิตติเดช ศรีสุวรรณ ผู้แทนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ซึ่งเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรในพื้นที่จาก โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุบลรัตน์

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติตรวจหน่วยปฏิบัติการั้งระดับพื้นฐานและระดับสูง

ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชุมแพ

ตรวจผ่าน Online ทต.สาวะถี ทต.ท่าพระ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายในการฝึกปฏิบัติ

ผลการดำเนินโครงการ จังหวัดขอนแก่น มีผู้ตรวจหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวนทั้งสิ้น 52 ท่าน

และจะดำเนินการ ตรวจหน่วยปฏิบัติการทั้งหมด 237 หน่วยปฏิบัติการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 25 พฤศจิกายน 2566