การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.-  13.00 น.

ได้มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3/2566

โดยได้มีพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน แก่เครือข่ายกู้ชีพจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  • นพ.ธวัชชัย อิ่มพูล นายแพทย์ชํานาญการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง โรงพยาบาลขอนแก่น ได้แจ้งถึงจำนวนเงินที่ได้รับบริจาคจากการทอดผ้าป่า เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จากเงินบริจาคและ เรื่องแจ้งจากแพทย์อํานวยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น โดย นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น
  • เรื่องแจ้งจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  โดย นางสาวรุจีวรรณ ยมศรีเคน แสงลุน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
  • เรื่องแจ้งจากสถาบันการการแพทย์ฉุกฉินแห่งชาติ โดย นายกิตติเดช ศรีสุวรรณ รักษาการแพทย์ผู้จัดการกลุ่มงานบริการจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
  • เรื่องแจ้งจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาจังหวัดขอนแก่น โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาจังหวัดขอนแก่น
  • การบันทึกการออกปฏิบัติการในระบบ ITEMS เครือข่ายกู้ชีพจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยตรีมานพ ศรีจํานงค์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น
  • การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 โดยนางสาวสุภลักษณ์ ชารีพัด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ซึ่งมี่เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมจำนวน 147 ท่าน

ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น