โครงการอบรม ฟื้นฟู ความรู้ การช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน BLS

โครงการอบรม ฟื้นฟู ความรู้ การช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน BLS วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท

ณ ห้องประชุม วิทยา ชาติบัญชาชัย 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 13-14 มีนาคม 2566 จำนวน 4 รุ่น จำนวน 100 คน