ศูนย์อุบัติเหตุฯ โรงพยาบาลขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566 ศูนย์อุบัติเหตุฯ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ในการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

ร่วมกับ คณะที่ 4 ของจังหวัด ซึ่ง มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นางสาวธนียา นัยพินิจ) เป็นหัวหน้าคณะ

พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ซึ่ง การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อ ติดตาม ประเมินผล สร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้มีการลงพื้นที่ในจุดตรวจเยี่ยม 2 จุด ได้แก่ จุดบริการประชาชน/จุดตรวจบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น

และ จุดบริการประชาชน/จุดตรวจบริเวณหน้าตู้ยามบ้านโคกสูง ม.3 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง