โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้บาดเจ็บ พนักงานขับรถพยาบาล ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เขตบริการสุขภาพที่ 7 รุ่น1/2566

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ร่วมกับ WHO COllaborating for Injury Prevention and safety Promotion Khon Kean Hospital

ได้รับสนับสนุน งบประมาณ โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้บาดเจ็บ พนักงานขับรถพยาบาล

กลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานขับรถพยาบาลในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เขตบริการสุขภาพที่ 7 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน

ผู้เข้าอบรม มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร โรงพยาบาล กู้ภัยในพื้นที่

ผลการฝึกอบรม ร้อยละ 100 ผ่านการทดสอบ ภาคทฤษฎี เฉลี่ย สอบจำนวน 5 ครั้ง คะแนน เฉลี่ย 42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน
การฝึกทักษะที่แข่งกับเวลา การปฏิบัติทุกฐาน ใช้เวลา 4.30 นาที สำหรับรถตู้พยาบาล ส่วนรถปิคอัพพยาบาล ใช้เวลา 4 นาที

การทดสอบในภาคปฏิบัติการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในเวลากลางวัน ผ่าน ร้อยละ70 คิดเป็นร้อยละ 79 ผ่านร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 21
การทดสอบในภาคปฏิบัติการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในเวลากลางคืน ผ่านร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 85 ผ่านร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 15

กระบวนการอบรม ยึดหลักการอบรม
“เราเตรียม คุณฝึก เพื่อความปลอดภัยในทุกการช่วยเหลือผู้ป่วย”