ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การให้การดูแลผู้บาดเจ็บภาวะวิกฤต (Trauma Critical Care for Nurse) รุ่นที่ 4

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน
1 นางสาว จงรักษ์ บุญแต่ง ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลเทพารักษ์
2 นาย จิรศักดิ์ สุวรรณเหลา  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน)
3 นาง จิราภรณ์ ทรงโภค โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
4 นางสาว จิราภรณ์ พุ่มบ้านเซ่า โรงพยาบาลบ้านหมี่
5 นาง จุฑาทิพย์ วิรักษา  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน)
6 นาย ฉัตรชัย สรวงนอก รพ.สีคิ้ว
7 นางสาว ชนัญชิดา สีสุดี โรงพยาบาลราชพฤกษ์
8 นางสาว ชนากานต์ น้ำพี้  รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา
9 นางสาว ชลภัทร์ ธาตุดี โรงพยาบาลหนองเรือ
10 นาย เชิด​ศักดิ์ น้อยเมือง รพ.ชุมแพ
11 นาย เทวฤทธิ์ ปธิเก  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน)
12 นางสาว ธัญญลักษ์ ภูมิวรรณ รพ เสลภูมิ
13 นาง ธาร อุดเมืองเพีย รพ.หนองเรือ
14 นาย นนทชัย ทวยมีฤทธิ์ ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
15 นางสาว นริศรา จันทร์ทอง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
16 นาง นารถฤดี ศิริไทย รพ.พระยืน
17 นาง เบ็ญญารัตน์ ยมรัตน์ รพ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
18 นาย ปริวรรต เตี้ยมสุขประเสริฐ โรงพยาบาบอุบลรัตน์
19 นางสาว พัชรินทร์ เหล่าโก่ง โรงพยาบาลขอนแก่น
20 นาง เพชรชมพู สุทธลักษณ์ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
21 นาย รชานนท์ สากล
22 นาย รวิพล ปิณะกาเส รพ.สีคิ้ว
23 นางสาว รัตนาภรณ์ รัตนาเกียรติ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
24 นาง วนิดา สัจจา รพ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
25 นางสาว วรวลัญช์ เภตรา รพ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา
26 นางสาว วรันธร ยิ้มปุย โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
27 นาย วิจิตร์ กันทอน  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน)
28 นาย วุฒิชัย มละมาศ รพ.มหาสารคามอินเตอร์
29 นางสาว ศศิตา คิดการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
30 นางสาว ศิโรรัตน์ เทศน้อย โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
31 นางสาว ศิวตา ผาดไธสง รพ.มหาราช นครราชสีมา
32 นางสาว สวรินทร์ น้อยแก้ว โรงพยาบาลชลบุรี
33 นางสาว สายสุนีย์ วงค์ขัติย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
34 นาง สิรินารถ ประพาศพงษ์ รพ.มหาสารคาม
35 นาย สุทธิพจน์ ทรัพย์บุญวิไล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
36 นางสาว สุนิศา พลไธสง โรงพยาบาลแวงน้อย
37 นางสาว สุปราณี สร้อยสูงเนิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
38 นางสาว สุภัสสร เลิศคอนสาร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
39 นาง สุภาพร ชดช้อย โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
40 นางสาว สุภาภรณ์ ไคร้แค โรงพยาบาล มหาราช นครราชสีมา
41 นาง สุริฉาย กองเกิด โรงพยาบาลแวงน้อย
42 นางสาว สุริยานี มะณีรัตน์ โรงพยาบาลซำสูง
43 นาง สุษมา ไชยมงคล รพ.โคกโพธิ์ไชย