แจ้งรายชื่อผู้สมัครลงทะเบียนอบรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ (Per-hospital Emergency Nurse PHEN) รุ่นที่ 23 วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น (หนังสือประชาสัมพันธ์จะดำเนินการแจ้งทางอีเมลผู้ลงทะเบียน) (รับสมัคร 60 คน สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้)

แจ้งรายชื่อผู้สมัครลงทะเบียนอบรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ (Per-hospital Emergency Nurse PHEN) รุ่นที่ 23 วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น (หนังสือประชาสัมพันธ์จะดำเนินการแจ้งทางอีเมลผู้ลงทะเบียน) (รับสมัคร 60 คน สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้)

 

1 2306 21/12/2022 3:01 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว กวีณา เส็งแซ่ มหาสารคาม
2 2310 21/12/2022 3:03 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว วนิดา โพธิ์สิงห์ มหาสารคาม
3 2324 25/12/2022 22:13 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว เกวลิน ประยูรเพชร ชัยภูมิ
4 2327 26/12/2022 1:49 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นาง กมลทิพย์ แก้วภมร สุพรรณบุรี
5 2331 26/12/2022 4:06 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว ณิชชารีย์ วิเศษชัยนันต์ ขอนแก่น
6 2335 26/12/2022 7:11 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นาย กฤษดา แก้วนารา ขอนแก่น
7 2341 26/12/2022 11:25 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว นภาพร เชียงคำ บึงกาฬ
8 2343 28/12/2022 7:13 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว กนกวรรณ จันทร์โนนแซง บึงกาฬ
9 2310 21/12/2022 3:03 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว วนิดา โพธิ์สิงห์ มหาสารคาม
10 2313 21/12/2022 7:14 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว กวีณา เส็งแซ่ มหาสารคาม
11 2324 25/12/2022 22:13 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว เกวลิน ประยูรเพชร ชัยภูมิ
12 2327 26/12/2022 1:49 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นาง กมลทิพย์ แก้วภมร สุพรรณบุรี
13 2331 26/12/2022 4:06 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว ณิชชารีย์ วิเศษชัยนันต์ ขอนแก่น
14 2341 26/12/2022 11:25 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว นภาพร เชียงคำ บึงกาฬ
15 2252 14/12/2022 6:14 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นาย ณัฏฐกฤศ กองแก้ว พะเยา
16 2256 14/12/2022 6:30 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นาง นิศากรณ์ ผลาโชติ พะเยา
17 2273 16/12/2022 6:23 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว ศิริพร ฮามสุโพธิ์ ขอนแก่น
18 2242 13/12/2022 18:03 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นาย กฤษณะ สร้อยจันทร์ดา อุดรธานี
19 2146 6/12/2022 13:42 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นาง จริยา ขุนม่วง ชัยภูมิ
20 2165 7/12/2022 5:16 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นาง อาทิมา อุทัยนิน ขอนแก่น
21 2168 7/12/2022 5:20 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว ธนาภรณ์ พิมรินทร์ ขอนแก่น
22 2172 8/12/2022 8:29 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว อธิพร เลพล ขอนแก่น
23 2174 8/12/2022 8:32 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว รัตนาพร ทันไธสง ขอนแก่น
24 2175 8/12/2022 8:34 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว ศิริรัตน์ ปากเสนาะ ขอนแก่น
25 2179 8/12/2022 8:36 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว ปาณิศา เรืองสุข ขอนแก่น
26 2182 8/12/2022 9:07 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว กนกพิชญ์ ก้างยาง เชียงราย
27 2183 8/12/2022 9:11 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว kannika Detchai เชียงราย
28 2185 8/12/2022 11:19 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว อธิพร เลพล มหาสารคาม
29 2116 2/12/2022 5:02 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นาย นฤพล สังขมาลัย กรุงเทพมหานคร
30 2124 2/12/2022 13:13 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นาย ธีรนัย ส่งพิมาย นครราชสีมา
31 2128 3/12/2022 4:49 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นาง ประภัสสร บัวภา ขอนแก่น
32 2048 1/12/2022 8:09 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว พิชญ์สินี สุขจันทร์ นครราชสีมา
33 2051 1/12/2022 8:10 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นาย นพเก้า ตราบุรี นครราชสีมา
34 2054 1/12/2022 8:26 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว รัตนาภรณ์ มีสูงเนิน นครราชสีมา
35 2066 1/12/2022 13:43 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นาย ภานุพล เรียบเมือง เลย
36 2073 1/12/2022 15:01 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นาย ธวัชชัย วังคีรี เลย
37 2075 2/12/2022 0:55 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว เพ็ญทิพา แทนคุณ ประจวบคีรีขันธ์
38 2079 2/12/2022 1:00 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว เกวลิน อยู่ญาติมาก ประจวบคีรีขันธ์
39 2092 2/12/2022 3:12 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว สุภาพร วงศ์ตำ อุดรธานี
40 2096 2/12/2022 3:14 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว มินตรา สีหานาวี อุดรธานี
41 2035 1/12/2022 4:09 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นาย นฤพล สังขมาลัย กรุงเทพมหานคร
42 2039 1/12/2022 5:52 ขอเชิญสมัครอบรม Pre Hopital Emergency Nurse รุ่นที่ 23 นางสาว พัชรินทร์ อุทัยกัน ขอนแก่น