ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร โครงการอบรมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก 15 ชั่วโมง

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร โครงการอบรมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก 15 ชั่วโมง

ในระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2567 ณ วัดป่าพุทธญาณรังสี ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

มีพระสงฆ์จาก 1 ตำบล 1 พระเข้าร่วมกิจกรรม 180 รูป การถวายความรู้เรื่อง

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ การดาม การห้ามเลือด

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โครงการนี้ถวายเป็นพระราชกุศล

แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567