แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง(Advanced Trauma and Emergency Care for Nurses : ATEN) รุ่น 14

ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง (Advanced Trauma and Emergency care for Nurses : ATEN) รุ่นที่ 14
ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

จะจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง (Advanced Trauma and Emergency care for Nurses:ATEN) รุ่นที่ 14

วันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ ไม่สามารถจัดอบรมในวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวได้

จึงขอเลื่อนการอบรมเป็น วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชรินทร์ เหล่าโก่ง 093-4736333 หรือ 043-009900 ต่อ 1103

E-mail [email protected] ตรวจสอบรายชื่อการอบรมผ่านทางเว็บไชต์ http://www.kkh.go.th/trauma-center

 

ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็

 

2.กำหนดการ ATEN 14 22 26 พ.ค.66 14.00