การเยี่ยมสำรวจภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

การเยี่ยมสำรวจภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 21 กันยายน 2565 ทต สาวะถี ทต ท่าพระ วันที่ 22 กันยายน 2565 รพ ชุมแพ ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากผู้บริหารในหน่วยปฏิบัติการ และผู้ปฏิบัติการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น