จัดอบรม Capacity Building Workshop for Trauma Medical Director and Trauma Nurse Coordinator

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ ได้รับงบสนับสนุนจาก WHO

จัดอบรม Capacity Building Workshop for Trauma Medical Director and Trauma Nurse Coordinator

วันที่ 18-20 ธันวาคม 2566 ระยะเวลา 3 วัน ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

วิทยากร Inclusive trauma system & TMD roll and responsibility โดย นพ วิทยา ชาติบัญชาชัย

ได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาล จำนวนมาก มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 55 คน

จาก เขตบริการสุขภาพที่ 7 ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล

ผู้เกี่ยวข้อง มีการแบ่งกลุ่มการฝึกปฏิบัติ Trauma scoring and corrective action workshop จำนวน 4 กลุ่ม