การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตขั้นสูง เขตสุขภาพที่ 7

เมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตขั้นสูง เขตสุขภาพที่ 7 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

จำนวนรุ่นละ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตขั้นสูง แพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต

โดยได้จัดอบรม ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแก่น