ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรจังหวัดขอนแก่น

ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพจังหวัดขอนแก่น

ได้จัดทำโครงการวิจัย“การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรจังหวัดขอนแก่น”ปี 2

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งมีโครงการย่อยจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและการนำไปใช้ข้อมูลในระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น

2. การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วย จังหวัดขอนแก่น

3. การพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์สำหรับนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม2566

งบประมาณได้รับการ สนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผ่านมายังคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรานุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นประธานเปิดการประชุม

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรการแพทย์ และภาคีเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้นจำนวน 251 คน

ณ เซ็นทรัลฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น