ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมูลนิธิ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น  ประชุมครูและแกนนำ เพื่อ การคืนข้อมูลและการวางแผนในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมูลนิธิ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น  ประชุมครูและแกนนำ เพื่อ การคืนข้อมูลและการวางแผนในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดขอนแก่น วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมหน้าเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานี มีคณะครูผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 ท่านจาก30โรงเรียนในสังกัดสพม.ขอนแก่น  กล่าวต้อนรับ โดย นพ วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ

มอบนโยบายด้านการศึกษา โดย ท่านศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมขอนแก่น ที่ปรึกษาโครงการ

สรุปผลการดำเนินการ โดย นพ ธวัชชัย อิ่มพูล

ผลการประชุมครูแกนนำ ในปี2567 โครงการ “ เสี่ยวอาสาฉุกเฉิน ในโรงเรียน”ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะลดระยะเวลาในการเข้าถึงบริการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ควรเกิดขึ้นภายในโรงเรียน ครูแกนนำจะต้องมีทักษะในการดูแลตลอดจนถ่ายทอดความรู้ในการช่วยชีวิตแก่นักเรียนทุกระดับ นโยบาย ผู้บริหาร คือปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ ในโครงการ วัตถุประสงค์ ความปลอดภัย 9 ด้านในสถานศึกษา นอกจากนี้ การกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มุ่งมั่น จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ความปลอดภัยในโรงเรียน “เสี่ยวอาสาฉุกเฉิน ในโรงเรียน : สอฉร”จะเป็นSoftpowerที่สำคัญในสถานศึกษาต่อไป