ประกาศ ผลการคัดเลือก หน่วยปฏิบัติการ/ผู้ปฏิบัติการ ที่มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2566

ประกาศ ผลการคัดเลือก

 หน่วยปฏิบัติการ/ผู้ปฏิบัติการ ที่มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2566

 

หน่วยปฏิบัติการ พิจารณาจาก ร้อยละการปฏิบัติการ ร้อยละ ResponseTimeน้อยกว่า 10 นาที ข้อมูลจาก Googledriveสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  โดย งานอุบัติเหตุและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

ผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับ หน่วยปฏิบัติการ ALS หน่วยปฏิบัติการ  BLS หน่วยปฏิบัติการ FR
1 โรงพยาบาลพล เทศบาลสาวะถี อบต คำแมด
2 โรงพยาบาลซำสูง กู้ภัยรวมใจเขาสวนกวาง อบต ท่าวัด
3 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กู้ชีพมูลนิธิจิตกุศล ทต โนนคอม
4 โรงพยาบาลยุพราชกระนวน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลนาแพง
5 โรงพยาบาลเปือยน้อย เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อบต เมืองเก่าพัฒนา

 

 

 

ประกาศ ผลการคัดเลือก

 ผู้ปฏิบัติการ ที่มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2566

บุคลากร  พิจารณาจาก  ระยะปฏิบัติงานในระบบ หรือสนับสนุนการออกปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และ ผลงานการพัฒนาในหน่วยปฏิบัติการ ข้อมูลจาก Googledriveสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  โดย ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

 

  1. ระดับ ALS
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยปฏิบัติการ อำเภอ
1 นพ ประวีณ  จันจำปา รพ กรุงเทพ ขอนแก่น
2 คุณพรเพียร  เจียรวรานนท์ รพ ศรีนครินทร์
3 นายสังวาลย์ ชาวไธสง รพ หนองเรือ
4 พญ ลัดดาวัลย์  เกียรติคุณวงษ์  รพ. ชุมแพ
5 นายธนณัฏฐ์ ศักดิ์ปริญญา รพ หนองสองห้อง

 

  1. ระดับ BLS
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยปฏิบัติการ อำเภอ
1 นางสาวพูนสิน พงศ์พรหมนาถ ทต.ท่าพระ อำเภอเมือง
2 นายธเนตรจำปาแดง ศาลเจ้าปู่เจ้าย่า หนองโกกระนวน
3 นายผดุง  อ่อนกันหา ทม บ้านไผ่
4 นายจักรพงษ์  คณะวาปี รพ สต บัวใหญ่
5 นายนิติพันธ์  พุ่มทอง สว่างรวมใจ เขาสวนกวาง

 

  1. ระดับ FR
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยปฏิบัติการ อำเภอ
1 นายมานะ  ภู่ทิม อบต กุดเพียขอม ชนบท
2 นายชวลิต  ฐานะ อบต. ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์
3 นายนิพนธ์   ชำนาญเขียว อบต.ใหม่นาเพียง แวงใหญ่
4 สมพงศ์ ดวงไตรแก้ว อบต.โพนเพ็ก มัญจา
5 นายปิยวัฒน์  พลที อบต บ้านโต้น พระยืน