โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การดูแลผู้ป่วยในระบบการแพทย์ฉุกเฉินโซนที่ 1 (EMS Rally) ประจำปี 2565

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การดูแลผู้ป่วยในระบบการแพทย์ฉุกเฉินโซนที่ 1 (EMS Rally) ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟู ความรู้ทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ให้บุคคลกรผู้ปฏิบัติการ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประมุข จันทวิมล

วันที่ 29 กันยายน 2565 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน ประกอบด้วย

เครือข่าย กู้ชีพ กู้ภัยในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอเมือง อ บ้านฝาง อ พระยืน อ บ้านแฮด

มีการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฏี และฝึกปฏิบัติ ฐาน การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ ในเด็ก

การช่วยเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

การประเมินสภาพและการตรวจร่างกาย ผู้บาดเจ็บ