ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านการพัฒนาบริการเป็นเลิศสู่สากล

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านการพัฒนาบริการเป็นเลิศสู่สากล

ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดงานเหลียวหลัง แลหน้า 6 รอบ 72 ปี

โรงพยาบาลขอนแก่น “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ”

โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัล