อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง (Advanced Trauma Emergency Care for Nurses : ATEN) เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น มอบหมายให้นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธานในการเปิดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง (Advanced Trauma Emergency Care for Nurses : ATEN) เขตสุขภาพที่ 7 โดยมี        นางพินรัฐ จอมเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมฯ
ทั้งนี้ในการจัดอบรมมี จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2567
ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น
โดยมีวัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านอุบัติเหตุ โดยเฉพาะพยาบาลให้มีความรู้ และทักษะเฉพาะในการดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บในระดับเขตสุขภาพที่ 7

งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 (Service Plan สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
กลุ่มเป้าหมายคือ พยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 7
จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน รวม 120 คน