ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง รุ่น 14 วันที่ 22-26 พ.ค. 66

ลำดับ Submitted หลักสูตร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 2022-12-01 03:40:07 ขอเชิญสมัคร อบรม ATLS for nurse รุ่นที่ 14 นาง สุธาดา ไชยชนะ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พยาบาลวิชาชีพ
2 2022-12-01 12:13:43 ขอเชิญสมัคร อบรม ATLS for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว มะลิวัลย์ อัศวภูมิ โรงพยาบาลสหัสขันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
3 2022-12-01 14:32:44 ขอเชิญสมัคร อบรม ATLS for nurse รุ่นที่ 14 นาย นฤพล สังขมาลัย ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์  514 ถ. หลวง แขวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10700 พยาบาลวิชาชีพ
4 2022-12-02 01:40:09 ขอเชิญสมัคร อบรม ATLS for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว รัตนพร เจริญคุณ โรงพยาบาลชุมแพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 2022-12-02 03:55:16 ขอเชิญสมัคร อบรม ATLS for nurse รุ่นที่ 14 นาย สมประสงค์ วงษ์ละคร โรงพยาบาลอุดรธานี พยาบาลวิชาชีพ
6 2022-12-02 04:15:59 ขอเชิญสมัคร อบรม ATLS for nurse รุ่นที่ 14 นาย บัณฑิต วรรณขาม โรงพยาบาลอุดรธานี พยาบาลวิชาชีพ
7 2022-12-06 07:57:57 ขอเชิญสมัคร อบรม ATLS for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว วราภรณ์ วงค์คม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พยาบาล
8 2022-12-06 07:59:29 ขอเชิญสมัคร อบรม ATLS for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว สุธารินี ปินใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พยาบาล
9 2022-12-06 14:47:38 ขอเชิญสมัคร อบรม ATLS for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว กฤติกา มูลพร้อม
10 2022-12-06 14:49:09 ขอเชิญสมัคร อบรม ATLS for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว สุกานดา จางศิริสกุลชัย
11 2022-12-06 17:20:10 ขอเชิญสมัคร อบรม ATLS for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว กนกพร สิงห์ฆะราช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พยาบาล
12 2022-12-12 07:20:29 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ลัดดาวัลย์ เสนาไทย โรงพยาบาลราชพฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพ
13 2022-12-12 07:24:45 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ชไมพร ลามจาตุ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพ
14 2022-12-12 07:26:32 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว รสสุคนธ์ เวชชัชศาสตร์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพ
15 2022-12-12 08:00:02 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว อรพรรณ อ่อนพุทธา โรงพยาบาลราชพฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพ
16 2022-12-14 02:22:08 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ปรียาพร ก้อมอ่อน โรงพยาบาลสีชมพู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17 2022-12-19 03:11:08 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว นิรัณญา คำแสน โรงพยาบาลแหลมฉบัง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
18 2022-12-19 03:20:58 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว นฤมล ภัทรวรรธ รพ.แหลมฉบัง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
19 2022-12-21 02:09:11 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว จรินทร์ธร ไชยสงเมือง โรงพยาบาลมหาสารคาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
20 2022-12-21 02:13:06 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ยลฤดี รินทะรึก โรงพยาบาลมหาสารคาม พยาบาลวิชาชีพปฏบัติการ
21 2023-01-04 06:29:14 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว บุญสิตา หวานเสียง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พยาบาล
22 2023-01-06 02:52:18 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว กาญจนา ออมสิน โรงพยาบาลวัดเพลง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 2023-01-06 19:14:47 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ตะวัน ไชยสาร รพ.แวงน้อย พยาบาลวิชาชีพ
24 2023-01-09 02:07:11 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว เพียงเพ็ญ พฤทธยานันต์ โรงพยาบาลเทพารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25 2023-01-10 02:50:15 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นาง เทวีวรรณ นิลนิตย์ รพ สหัสขันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
26 2023-01-10 04:27:01 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว เดือนนภา เกิดโมลี โรงพยาบาลโนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 2023-01-10 06:14:56 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ศิรินญา ยิ่งแก้ว โรงพยาบาลโนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 2023-01-10 07:06:13 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว อังคณา พุทธไทสงค์ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
29 2023-01-10 07:07:31 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ณัฏธิดา เชยจันทา กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
30 2023-01-10 10:37:32 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ภัทริกา ขันชัยภูมิ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
31 2023-01-10 10:40:48 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ศศินา โสส้มกบ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
32 2023-01-11 11:55:51 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นาย วีระพล จันทร์สุข โรงพยาบาลร้องกวาง พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
33 2023-01-12 02:40:11 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นาย พงศธร บาระมี โรงพยาบาลหัวตะพาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34 2023-01-12 05:22:42 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว นัฐชา ปัตถา โรงพยาบาลเลย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
35 2023-01-12 07:26:37 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ชิดชนก กนกสิงห์ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
36 2023-01-12 07:31:09 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ศิริพรรณ สิงห์เล้าเจริญ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
37 2023-01-12 08:16:08 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นาง มลิวรรณ กุลนาฝาย โรงพยาบาลชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 2023-01-12 08:26:04 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นาง วัชรากร ศรีบุญยืน รพ.ชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพ
39 2023-01-12 09:52:58 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว วนิดา ศรีวิชา รพ.มัญจาคีรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
40 2023-01-12 09:55:41 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว สุดาพร สุนาโท รพ มัญจาคีรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
41 2023-01-13 02:01:03 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว คณัญณภา คำเมือง โรงพยาบาลแวงน้อย พยาบาลวิชาชีพ
42 2023-01-13 05:54:42 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว สุพัตรา ยงเพชร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ พยาบาลวิชาชีพ
43 2023-01-13 05:56:10 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว อินทิรา ลีลาศ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ พยาบาลวิชาชีพ
44 2023-01-15 02:56:02 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว นิศา เฟื่องขจร รพ.สมุทรสาคร พยาบาลวิชาชีพ
45 2023-01-16 03:26:57 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว อรพรรณ คะสุวรรณ์ รพ.พระยืน พยาบาลวิชาชีพ
46 2023-01-17 02:31:01 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ณัฏฐณิชา เพ็ญสุข โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พยาบาลวิชาชีพ
47 2023-01-18 02:25:36 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว จรรยา พรมไพร ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
48 2023-01-18 02:32:19 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นาย สุพจน์ ชุ่มสุข ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
49 2023-01-18 03:30:37 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว อภิญญา อัสวะภูมิ โรงพยาบาลโพนพิสัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
50 2023-01-18 03:57:08 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว อัญมณี แวงมั่ง โรงพยาบาลโพนพิสัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
51 2023-01-19 09:48:24 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว มลฑิการ์ พัดเพชร โรงพยาบาลอู่ทอง พยาบาลวิชาชีพ
52 2023-01-20 10:13:37 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว วิรชญา เหมันต์ โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา พยาบาลวิชาชีพ
53 2023-01-23 13:27:41 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ภิญญดา นามโยธา โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพ
54 2023-01-24 17:23:45 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นาย บัดรุดดีน เจะแต โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร พยาบาลวิชาชีพ
55 2023-01-26 01:28:38 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว จุฑารัตน์ ภู่เงินงาม โรงพยาบาลโคกสำโรง พยาบาลวิชาชีพ
56 2023-01-26 01:32:28 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ศุภรัตน์ มาพุ่ม โรงพยาบาลโคกสำโรง พยาบาลวิชาชีพ
57 2023-01-26 14:25:32 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ประภาพร พัดค้อ โรงพยาบาลหนองเรือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
58 2023-01-27 02:55:03 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นาย ราชันย์ หล้าบ้านโพน รพ.หนองเรือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
59 2023-01-31 15:42:45 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว สุจิตรา แสงสุข รพ.หนองนาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
60 2023-02-01 03:54:46 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว อมราวดี สารสี รพ.คำม่วง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
61 2023-02-01 03:55:15 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ภัทธีญา เวงวิถา รพ.คำม่วง พยาบาลวิชาชีพชำนาญ
62 2023-02-01 07:44:42 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นาย รติกรชัย หนองขุ่นสาร รพ.ธวัชบุรี พยาบาลวิชาชีพ
63 2023-02-01 08:05:46 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นาย ชัยชนะ ทาศรีภู รพ นาคู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
64 2023-02-01 08:08:18 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ธาริณี ทองเรือง โรงพยาบาลธวัชบุรี พยาบาลวิชาชีพ
65 2023-02-02 02:26:32 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว สุพรรณี ชะนะบุญ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
66 2023-02-02 07:06:12 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว สุภภาพร โครตสมบัติ รพ เสลภูมิ พยาบาลวิชาชีพ
67 2023-02-03 04:08:05 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ศิรดา ฤทธิ์ช่วย โรงพยาบาลนามน พยาบาลวิชาชีพ
68 2023-02-03 04:12:08 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว กัลยาณี พนมภูมิ รพ.นามน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
69 2023-02-03 10:30:06 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว กัลยา แพงสิม โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ พยาบาลวิชาชีพ
70 2023-02-03 10:31:59 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ธนิดา เดชภูงา โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ พยาบาลวิชาชีพ
71 2023-02-06 07:10:38 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว สุปราณี​ สร้อย​สูงเนิน​ โรงพยาบาล​มหาราช​นครราชสีมา​ พยาบาล​วิชาชีพ
72 2023-02-06 12:48:11 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว พัณณิดา ถำวาปี โรงพยาบาลบ้านผือ พยาบาลวิชาชีพ
73 2023-02-17 02:23:55 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว พิลาสินี กองเกิด รพ.ซำสูง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
74 2023-02-17 02:26:30 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นาง สุนันทา กุชโร รพ.ซำสูง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
75 2023-02-20 03:30:10 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว จรัสทิพย์ คุ้มสระพรหม รพ.จตุรพักตรพิมาน พยาบาลวิ
76 2023-02-23 07:03:31 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นาย พงษ์จรินทร์ รัตนภิรมย์ โรงพยาบาลปักธงชัย พยาบาลวิชาชีพ
77 2023-02-27 01:19:35 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นาย ทศพร พิมพ์เหมือน แผนกอุบัติเหตุเเละฉุกเฉิน รพ.สหวิทยาการมะลิ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
78 2023-02-27 01:33:03 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว เกษร อังสนุ แผนกอุบัติเหตุเเละฉุกเฉิน รพ.สหวิทยาการมะลิ พยาบาลวิชาชีพ
79 2023-02-27 03:51:48 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ทิฆัมพร สุริยวงศ์ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลยางตลาด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
80 2023-02-27 03:58:10 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว วิภาวี อรุณไพร ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลยางตลาด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
81 2023-02-28 01:42:02 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว อรชร พาหะนิชย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พยาบาลวิชาชีพ
82 2023-02-28 02:15:05 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว กรรณิกา เกษงาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พยาบาลวิ
83 2023-03-02 12:30:52 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว สุกัญญา สุระโส โรงพยาบาลเกษตรวิสัย พยาบาลวิชาชีพ
84 2023-03-05 08:40:07 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว ชนนิกานต์ แก้วหล้า โรงพยาบาลขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา พยาบาลวิชาชีพ
85 2023-03-05 08:41:32 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว อมรรัตน์ เทศสูงเนิน โรงพยาบาลขามทะเลสอ พยาบาลวิชาชีพ
86 2023-03-07 14:15:55 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว สุนิตรา พิมพา โรงพยาบาลโนนแดง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
87 2023-03-08 02:37:47 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นางสาว มนัสนันท์ นุ้ยเย็นเจิญ รพ. กรุงเทพขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพ แผนก ER
88 2023-03-08 09:43:23 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นาง ประคอง ขระสูงเนิน ร.พ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพ
89 2023-03-14 05:13:18 ขอเชิญสมัคร อบรม ATEN for nurse รุ่นที่ 14 นาย ภาสกร แสงกล้า รพ.นาคู พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ