อบรม “โครงการหลักสูตรครูสอนผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน” (Basic EMS Instructor) รุ่น 1

เมื่อวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด ได้จัดทำ

“โครงการหลักสูตรครูสอนผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน” (Basic EMS Instructor) รุ่น 1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการสอนครูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ แพทย์ พยาบาลวิชาลีพ นักฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

จำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น