ประกาศรับสมัครพนักงานรับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน (รายคาบ)

ด้วยโรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ขอรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อทำงานในตำแหน่ง พนักงานรับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน
(รายคาบ)จำนวน 9 อัตรา  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เงินเดือน/ค่าจ้าง   340 บาท /วัน 

1.ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
     ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้สมัครสอบ ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ.ศ.2551 โดยอนุโลม
คุณสมบัติทั่วไป

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร)
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ลักษณ์ต้องห้าม
 1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
 1. เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 2. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 3. เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 4. เป็นบุคคลล้มละลาย
 5. เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 6. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 7. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 9. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือ พ.ศ.2551 โดยอนุโลม
 2. เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 18 – 45 ปี (นับจากวันที่สมัคร)
 3. ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 4. ผู้สมัครสอบต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Emergency Medical Technician (EMT)อย่างน้อย 1 ปี (ประกาศนียบัตร จาก อศป. ที่ยังไม่หมดอายุ

3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดพักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.)  ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ชั้น 4 อาคารสิรินธร (ตึกอุบัติเหตุ) โรงพยาบาลขอนแก่น

4.เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5.หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตร Emergency Medical Technician (EMT) อย่างน้อย 1 ปี (พร้อมใบประกาศนียบัตร จาก อศป. ที่ยัง  ไม่หมดอายุ)  จำนวน 1 ฉบับ
6.ใบรับรองแพทย์ 5 โรค และโรคต้องห้าม จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน  1 ฉบับ
7.หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินฯ  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ประเมินฯ  ในวันที่ 26 มีนาคม 2562  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://www.kkh.go.th/trauma-center/

6.วิธีการคัดเลือก

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ หรือสอบสัมภาษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน  ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ชั้น 4 อาคารสิรินธร
โรงพยาบาลขอนแก่น

7.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
   1. โรงพยาบาลขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ และสามารถตรวจ
สอบรายชื่อได้ที่ http://www.kkh.go.th/trauma-center/
2. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีจนถึงปีงบประมาณ 2562 แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ         คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ในวันรายงานตัวปฏิบัติงานจะต้องตรวจร่างกาย ดังนี้
1. ตรวจหาสารเสพติด
2. ต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามโดยผลตรวจ HBsAg, Anti-HBS และ Chest X-Ray
หากพบว่าผลตรวจข้อ 1 – 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก โรงพยาบาลขอนแก่นจะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไป

***โรงพยาบาลขอนแก่น สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกวิธีการสอบ รวมทั้งวัน เวลา สอบ และการประกาศผลสอบคัดเลือก บุคคลที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โทร 0 4324 7399 ในวันแลเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

นางสุธิดา  จันทร์จรัส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเพิม  คุณกาญดา นาคะ หมายเลขโทรศัพท์ 043-247399