อบรมออนไลน์หลักสูตร ” การดูแลผู้บาดเจ็บขึ้นสูง ( Advanced Trauma Emergency Care for nurse : ATEN ) รุ่นที่ 13

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลขอนแก่น โดย ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

ได้จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร ” การดูแลผู้บาดเจ็บขึ้นสูง ( Advanced Trauma Emergency Care for nurse : ATEN ) รุ่นที่ 13

ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้บาดเจ็บครบวงจร

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การดูแลผู้บาดเจ็บ โดยมีพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้บาดเจ็บภายในโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐ

และเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 50 คน โดยมีวิทยากรที่มากด้วยความรู้ ได้ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในหลักสูตร ดังนี้

วันที่ 29 มีนาคม 2564

Concept in Trauma care for nurse  โดย พว.ธัญรัศม์ ปิยวัชรเวลา

Covid in Trauma management โดย น.พ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา

On scene trauma care โดย น.พ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี

Traumatic Brain Injury โดย น.พ.ธิติ ธิติศักดิ์สกุล

วันที่ 30 มีนาคม 2564

Emotional crisis management  โดย พว.ผ่องศรี งามดี

การประเมินและการจัดการผู้บาดเจ็บทางศีรษะ  โดย พว.พรทิพย์ คำอ้วน

Trauma care System/TQI Program โดย น.พ.วิทยา ชาติบัญชาชัย

การประเมิน GCS โดย พว.สมบัติ อ่อนจันทร์ / พว.วินิจตรา อัตชู

Primary and Secondary survey /Long spinal board/ Philadelphia collar โดย ว่าที่ร.ต.มานพ ศรีจำนงค์/ นายราเมศร์ ไพสีขาว

วันที่ 31 มีนาคม 2564

Pregnancy and Pediatric Trauma  โดย น.พ.รัฐพล จันทรสม

Shock management/Hemodynamic Monitoring โดย พว.สุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ

ATLS 10 th edition update  โดย น.พ.ธวัชชัย อิ่มพูล

การเตรียมและการดูแลผู้บาดเจ็บ On ICD  โดย พว.อภิสรา ส่งเสริม/พว.ณิชาภัทร กุลจันทร์

Tracheostomy care/ Ventilation care   โดย พว.สุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ /พว.ณัฐปภัสร์ โคตรหลักคำ

วันที่ 1 เมษายน 2564

Orthopedic Trauma   โดย  ผศ.(พิเศษ)นพ.วันจักร พงษ์สมัครไทย

การดูแลการบาดเจ็บในผู้สูงอายุ   โดย ดร.รติอร พรกุณา

New Care technique in Burn   โดย พว.จิราวดี ชุมศรี

OSCC in trauma   โดย พ.ญ.วัลลภา บุญพรหมมา

Replantation and revasculization   โดย พว.วีรวรรณ อารีย์พัฒนไพบูลย์/ พว.มะลิวัลย์ ประทุมวัต

วันที่ 2 เมษายน 2564

Pain Management in Trauma   โดย พ.ญ.ปานใจ อินพุ่ม

Discharge Plane in Trauma   โดย ดร.รติอร พรกุณา

Physical therapy and Rehabilitatson in TM   โดย นายอัษฎางค์ เนติศรี/น.ส.พัณณดา ไทยตรง

การป้องกันการบาดเจ็บ   โดย พว.นิตยาภรณ์ สีหาบัว

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุและวิกกฤตบำบัด (ห้องประชุมวิทยา ชาติบัญชาชัย) อาคารสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น