อบรม การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ได้ทำการจัดอบรม

“โครงการ พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น” โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการในระบบให้มีความรู้และทักษะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
    ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินอื่นๆ ได้ด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น จำนวน 62 คน

ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล อาคารสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น