ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตร EVOCkk ( เขต 7 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ) งบประมาณสนับสนุน จาก WHO Thailand

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตร  EVOCkk

( เขต 7 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย )

งบประมาณสนับสนุน จาก WHO Thailand

สถานที่อบรม โรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น

หมายเหตุ ลงทะเบียน ก่อน 08.15 น. งดลงทะเบียน หากมาหลังเวลา 08.30 น.

ลำดับ หน่วยงาน อำเภอ ชื่อ-สกุล
1 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง นายนัฐพงษ์ทิพเสนา
2 โรงพยาบาลสมเด็จ อ.สมเด็จ นายพิทักษ์​ พลชะอุุ่ม
3 อำเภอนามน อำเภอนามน นาย สรายุทธ กำขุนทด
4 รพ ร่องคำ รพ .ร่องคำ นายอนันต์ พิมโภชน์
5 รพ ร่องคำ รพ .ร่องคำ นายสุวัตินัย ฉ่ำมณี
6 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ สหัสขันธ์ นายทศพร ชมมิ
7 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ สหัสขันธ์ นายณัฐพงษ์ ภูเรียนคู่
8 โรงพยาบาลดอนจาน ดอนจาน นายอนุวัฒน์ ภารเจิม
9 ร.พ.สมเด็จ อ.สมเด็จ จักรชัยมุติมรรคา
10 รพร.กุฉินารายณ์ กุฉินารายณ์ นายยุธทนา ชูราษี
11 เทศบาลตำบลหัวดง นาดูน นายสรายุทธ์สมคม
12 โรงพยาบาลเชียงยืน เชียงยืน ณรงวิทย์ไชยเดช
13 โรงพยาบาลนาดูน อำเภอนาดูน นายประนมพร แก้วนารี
14 โรงพยาบาลบรบือ อำเภอ บรบือ นาย ไชยวัฒน์ พาละพล
15 โรงพยาบาลนาดูน อำเภอนาดูน นายอดิศร พันเดช
16 เทศบาลตำบลหัวดง นาดูน นายจำเนียรพันธ์ทะท้าว
17 เทศบาลตำบลหัวดง นาดูน นายเกษมสันต์ศรีสมศักดิ์
18 เทศบาลตำบลหัวดง นาดูน นายณัฐภูมิลาตรินทร์
19 โรงพยาบาลบรบือ อำเภอ บรบือ นาย อ๊อด เดชบุรัมย์
20 โรงพยาบาลเชียงยืน เชียงยืน ศราวุธ ศรีนคร
21 อบจ.มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายวัชรพงศ์ ทับแสง
22 รพ.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช นาย สิทธิศักดิ์ บุบผาทาเต
23 โรงพยาบาลยางสีสุราช ยางสีสุราช นาย ศาสตราวุธโยธกาลี
24 สมาคมมหาสารคามพุทธศาสตร์สงเคราะห์ เมืองมหาสารคาม นายพัทชระ ทองใบ
25 โรงพยาบาลชื่นชม อำเภอชื่นชม นาย นิติพงษ์ เอกวงษ์
26 สมาคมมหาสารคามพุทธศาสตร์สงเคราะห์ เมืองมหาสารคาม นายพันแสน ปาวิรัตน์
27 หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ ชื่นชม นายอัครรัฐสิทธิจันทร์
28 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ วินัยชัยแสง
29 โรงบาลพนมไพร พนมไพร นายประจักร ชมภูเพชร
30 โรงพยาบาลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายภูรินทร์ บุญเขื่อง
31 หน่วยกู้ชีพท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย นายสนอง บุญขันธ์
32 รพ.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร นายประคอง คินันติ
33 โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร นัทธวุฒิสายวรณ์
34 โรงบาลพนมไพร พนมไพร นาย สิทธิศักดิ์ อิ่นคำ
35 โรงพยาบาลโพนทอง โรงพยาบาลโพนทอง อ.โพนทอง ชาตรี ฝากาบน
36 โรงพยาบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง นายศุภชัย ศรีปาน
37 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ นายประสิทธิ์สวัสดิ์ผล
39 โรงพยาบาลโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไชยยันต์ชาหอมชื่น
40 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด งานยานพาหนะ ว่าที่ ร.ต.กฤษดาวัฒน์ ทุมลา
41 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด งานยานพาหนะ นายจักรพลโพธิ์ทอง
42 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ ปทุมรัตต์ นายทัศนพงษ์อุตทา
43 เทศบาลตำบลท่าพระ กู้ชีพเทศบาลตำบลท่าพระอ.เมืองขอนแก่น นายภาณุพันธ์คงดี
44 EMS รพ.ศรีนครินทร์ อำเภอเมือง นายณธีพัฒน์ชวัลปัญญพัชร์
45 โรงพยาบาลหนองสองห้อง หนองสองห้อง นายสุรพงษ์อินทร์คำ
46 อบต.ดอนดั่ง หนองสองห้อง อำพลจำปาแก้ว
47 พุทธญาณสมาคมเต็กก่า จีเยียงเกาะ บ้านไผ่ นาย พลชายอดประทุม
48 พุทธญาณสมาคมเต็กก่า จีเยียงเกาะ บ้านไผ่ นายวิรัตน์ ยาน้อย
49 อบตต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง นายสุพจน์แทบทาม
50 หน่วยกู้ภัยพุทธญาณสมาคม อำเภอชนบท นายคฑาวุฒิ เมืองวงษ์
51 หน่วยกพุทธญาณสมาคมบ้านไผ่ บ้านไผ่ นายเถลิงศักดิ์มาไลศรี
52 อบต.สำโรง หนองสองห้อง นายขวัญชัยกองเกิด
53 กู้ชีพเทศบาลเมืองบ้านไผ่BLS บ้านไผ่ ศุภกรเมืองน้ำเที่ยง
54 อบต.ดอนดั่ง หนองสองห้อง สาละวินผินผัน
55 อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช อำเภอบ้านฝาง นายทัชหงษ์จำนงค์
56 มูลนิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ เมืองขอนแก่น ธนภัทรศรีพุทธา
57 สมาคมศรัทธาธรรมสีชมพูการกุศลเต็กก่า จีพูเกาะ อำเภอสีชมพู นายเฉลิมพลหนูยอด
58 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย นายกิตติพงษ์ชาวหนอง
59 รพ.ราชพฤกษ์ อ.เมือง นายวุฒิภัทรกรนาค
60 รพ.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย ชานนท์ใสจูง
61 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย นายลิขิตสียางนอก
62 มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ อำเภอเมืองขอนแก่น นายจักรกฤษณ์นันทะศรี
63 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย นายประมวลปลูกชาลี

 

 

 

 

 

รุ่น 2

ลำดับ หน่วย อำเภอ ชื่อ-สกุล
1 โรงพยาบาลโนนศิลา โนนศิลา นายสหัสวรรษทะเท
2 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เมืองขอนแก่น นายอมรเทพสิมมา
3 เทศบาลตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น นายรักชาตินิลบรรพต
4 กู้ชีพอบต.หนองกุง อำเภอน้ำพอง ชลอ วิเศษนาเรียง
5 เทศบาลตำบลวังสวรรค์ บ้านแฮด วีระศักดิ์ร่มซ้าย
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ชนบท นายสมภพป้องเคน
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ชนบท นายฉัตรชัยเสวะนา
6 อบต.กุดเพียขอม ชนบท นายมานะภู่ทิม
7 อบต.กุดเพียขอม ชนบท ส.อ.อภิรัตน์บรรณารักษ์
8 รพ.ชุมแพ ชุมแพ นายตะวันฉายโททำ
9 เทศบาลตำบลพระลับ เทศบาลตำบลพระลับ ณรงค์ศักดิ์วินทะชัย
10 ศรีนครินทร์ เมืองขอนแก่น นายชวนะแซ่อึ้ง
11 อบต.นางิ้ว เขาสวนกวาง นายปกรณ์วิชญ์คำตา
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง อ.โกสุมพิสัย ส.อ.พลวัตรอุดทามูล
13 โรงพยาบาลอุบลรัตน์จ.ขอนแก่น อ.อุบลรัตน์ ปรีชาบุญรักษา
14 อบต.วังม่วง เปือยน้อย นายสายันต์โคตรตาแสง
15 อบต.ปอแดง ชนบท ส.อ.สุรพลวรดี
16 หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ ชื่นชม นายกำพลศักดิ์ศรีพระราม
17 อบต.ปอแดง ชนบท นายธนวัฒน์ตุติ
18 อบต.วังม่วง อ.เปือยน้อยจ.ขอนแก่น นายสมพงษ์จันจำปา
19 อบต.วังม่วง อ.เปือยน้อยจ.ขอนแก่น นายสมพงษ์ยะปะเตา
20 อบต.ปอแดง ชนบท นายสุริยาหนูตา
21 อบต.ปอแดง ชนบท นายโกสินทร์ไชยบุรี
22 รพบ้านฝาง อ บ้านฝาง นายไตรภพวิสิลา
23 อบต.ปอแดง ชนบท นายศราวุธสุนสุข
24 กู้ชีพอบต.ห้วยเตย กุดรัง นายสุนทรสีทน
25 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท นายปิติพงษ์พิณเหลือง
26 กู้ชีพอบต. เขาสวนกวาง พนมพรศิริวงษ์
27 เทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น นายเกษฎาแก้วโบราณ
28 เทศบาลตำบลหนองนาคำ อำเภอหนองนาคำ นายทวี ศรีอัดชา
29 อบต.ภูห่าน อำเภอสีชมพู นายพงษ์ศธร นาทิพย์
30 หน่วยกู้ภัยพุทธญาณสมาคมอำเภอชนบท ชนบท นายณัฐพงษ์จันทะวงษ์
31 เทศบาลตำบลหนองนาคำ อำเภอหนองนาคำ นายจักษจิตร์สูงนารถ
32 อบต.บ้านใหม่ สีชมพู นายถาวรณ์นาคสุวรรณ์
33 อบต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ นายจักรพงษ์นิลนามะ
24 อบต.ดงลาน สีชมพู นายกิตติพงษ์ชื่นชม
25 อบต.วังแสง อบต.วังแสงอำเภอชนบท นายศิวกรสำรี
26 อบต.กุดธาตุ หนองนาคำ นายเอนกอินชู
27 อบต.ซำยาง สีชมพู นายเมธีชุมมณเทียร
28 โรงพยาบาลพระยืนจังหวัดขอนแก่น พระยืน นายพงศธรณ์เครือวงค์
29 โรงพยาบาลพระยืนจังหวัดขอนแก่น อำเภอพระยืน นายเรืองศักดิ์โกสีย์นิมิตร
30 เทศบาลตำบลนาจาน สีชมพู นายสง่าเนินสวัสดิ์
31 อบต.หนองกุงธนสาร ภูเวียง นายวิษณุศรีภา
32 กู้ชีพอบต หนองกุง น้ำพอง นาย ชลอวิเศษนาเรียง
33 อบต.วังชัย น้ำพอง นายสิทธิเดชไชยธรรมมา
34 กู้ชีพอบต.หนองกุง อำเภอน้ำพอง วิษุวัตนีระกุล
35 โรงพยาบาลน้ำพอง น้ำพอง นายศรชัยสวยผักแว่น
36 โรงพยาบาลน้ำพอง น้ำพอง นายวรสิทธิ์ตะกิ่มนอก
37 อบต.วังชัย น้พอง นายบุญรัตน์กงจันทร์
38 อบต.วังชัย น้ำพอง นายภูมินทร์สวรรค์ทอง
39 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง นาย ณัฐพลสุขสาคร
40 อบต.วังสวาบ ภูผาม่าน นาย จิรายุกิตติศักดิ์สุนทร
41 อบต.วังสวาบ ภูผาม่าน นาย รณชัยบุคลานนท์
42 เทศบาลตำบลนาจาน สีชมพู นายอภินันท์โคตรสาขา
43 อบต.หนองแวง เมือง นัดดาอุ่นแจ่ม
44 อบต.หนองแดง สีชมพู นายอุเทน.สุดวิสัย
45 เทศบาลตำบลสะอาด น้ำพอง นายจัตตุพงษ์คำงาม
46 เทศบาลตำบลสะอาด น้ำพอง ปิยะไชยวาน
47 กู้ชีพเทศบาลเมืองศิลา เทศบาลเมืองศิลาอำเภอเมืองขอนแก่น ภราดรสมบัติโพธิ์
48 เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น นายปราโมทย์ วงษ์โก
49 อบตหันโจด หนองสองห้อง นายสิทธิพงษ์จันมี
50 อบตหันโจด หนองสองห้อง นายณัฐวุฒิแพงจันโท
51 โรงพยาบาลพระยืนจังหวัดขอนแก่น พระยืน นายชาญยุทธสีหะราช
52 โรงพยาบาลพระยืนจังหวัดขอนแก่น อำเภอพระยืน นายนเรศย์คุณทะวงษ์
53 อบต.หนองกุงธนสาร ภูเวียง นายธีรนันท์แก้วแสงใส
54 รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น นาย อุทิศเงินกาไล
55 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ชนบท นายโชคชัย เมืองหนึ่ง
56 อบต.กุดเพียขอม ชนบท นายปิยะชาติงามแก้ม
57 อบต.กุดเพียขอม ชนบท นายทัศน์พลโมทอง
58 รพ.ชุมแพ ชุมแพ นายปิยะ ศรีปิ่นเป้า
59 สมาคมศรัทธาธรรมสีชมพูการกุศลเต็กก่าจีพูเกาะ อำเภอสีชมพู นายจรัญ โพธิ์บุญมา
60 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย นายวีระพงษ์ ชำนิงาน
61 รพ.ราชพฤกษ์ อ.เมือง นายวีรยุทธศิริสอน
62 รพ.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย นายแมน แก้วอาษา
63 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย นายธรรมวิศักดิ์ชุมปัญญา
64 หน่วยกู้ภัยพุทธญาณสมาคม อำเภอชนบท นายเกียรติสกุลศรีอุดม
65 เทศบาลตำบลนาจาน สีชมพู ดุสิตชาชุม
66 อบต.หนองแดง สีชมพู นายสุรัตน์วรรณพันธ์
67 อบตหันโจด หนองสองห้อง นายจักรพงษ์ศรีสูงเนิน
68 กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน มัญจาคีรี นายอำนาจสีลา
69 อบต.วังม่วง เปือยน้อย นายจักรินอันชื่น
70 อบต.ปอแดง ชนบท นายดำรงค์แอมโคก
71 อบต.วังม่วง อ.เปือยน้อยจ.ขอนแก่น นายสุทัศน์ วณไพสณฑ์
72 กู้ชีพอบต.ห้วยเตย กุดรัง นายจีระเหล่ารัตน์
73 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท นายธงชัย สุดวิลัย
74 อบต.บ้านใหม่ สีชมพู นายถวัลย์คำหงษา
75 อบต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ นายวรพจน์ภูมิโอตา
76 อบต.ดงลาน สีชมพู นายทองใบแก้วคำ
77 อบต.วังแสง อบต.วังแสงอำเภอชนบท นายสังข์วาลโยธา
78 อบต.ซำยาง สีชมพู นายพัฒนา ภูมิพัฒน์
79 อบต.วังชัย น้ำพอง ส.อ.ศักดิ์ชัยจ้อยสูงเนิน
80