ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป เพื่อมาปฏิบัติงานในหน้าที่ พรจ.โรงพยาบาลขอนแก่น

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานบริการเอกสารทั่วไป เพื่อมาปฏิบัติงานในหน้าที่ พรจ.
ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ ลำดับที่  1 – 42        สอบเวลา 08:30 – 12:00 น.

ลำดับที่ 43 – 84        สอบเวลา 12:30 – 16:00 น.

ลำดับที่ 85 – 155      สอบเวลา 16:30 – 21:00 น.

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล
1 น.ส.ณัฐพร  อุ่นจันที
2 นายธีระเดช  มนตรี
3 น.ส.พลอยวิตา  พัฒน์อริยะกุล
4 นายจักรพล  ทานให้
5 นายชวลิต ไชยธวัชพงษ์
6 น.ส.กวินตา  นาคำมูล
7 นายอภิชาติ  ป่าเกลือ
8 น.ส.ปาณิสรา  โคตมุงคุณ
9 น.ส.ปารดา  ศรีปัญญา
10 น.ส.วิภาพร  เอกตาแสง
11 น.ส.สุพัตรา นะรา
12 น.ส.วิชุดา สิงสองคร
13 น.ส.อังสุมารินทร์ โคตรลุน
14 น.ส.ปิยะธิดา  คำพิลา
15 น.ส.หทัยภัทร  พลคีรี
16 น.ส.ขนิษฐา  ลิตรบุรี
17 น.ส.สุรีมาศ บุบผา
18 ภัทรานี สูงกรม
19 น.ส.อินทิรา  ทุมพัง
20 น.ส.วิทิตา กิ้นโบราณ
21 น.ส.ศิริลักษณ์ ดวงระหว้า
22 น.ส.จิราวรรณ พิลุน
23 น.ส.ธีรนาฏ  ลาลุด
24 น.ส.พรสุดา  วงษ์คำคุณ
25 น.ส.ธิดารัตน์ โคตภูทร
26 นายนัชนันท์  สีสุพรรณ์
27 น.ส.บัญชุพร  สาพันธ์
28 นายธนากร ยางเลย
29 น.ส.สุพัตรา วิชาผา
30 น.ส.วราภรณ์ จันทนมูตรี
31 น.ส.กียารัตน์  ปฏิมาปราประกรณ์
32 นายเสกสรร คำดี
33 นายชัยกิตติ  ศรีจันทร์
34 นายจักรกฤษณ์ อุดมแก้ว
35 นางสาวบัญชุพร สาพันธุ์
36 นางสาวศรัณย์พร บุญปก
37 นางสาว สุธินันท์ บุญใบ
38 นางสาวฉัตรทริกา ศรีรักษา
39 นางสาวเบญจมาศ​ เมืองจันทร์
40 ประภัสสร  พิมพระศรี
41 นางสาววรภัทรา​ ศรีบุตตะ
42 นางสาว ไอรดา ศิริพยัคฆ์
43 จิตรโสพิณ คลังแสง
44 นางสาวหิรัญญา ลิละคร
45 นางสาว อัญชลีพร จันทร์สุเทพ
46 นางสาววิภาพร คันธี
47 นางสาวสุธิดา ยงปัดชา
48 นางสาวเพียงนภา อุชชิน
49 นางสาวจิรัติกาญจน์ โทรัตน์
50 นางสาวศศินา ชาพิมพ์
51 นางสาว วราภรณ์ ภูมิทัศน์
52 นางสาวปทุมวดี  ปลั่งกลาง
53 นางสาวนาตาลี แจ้งฉาย
54 นางสาวอรอุมา สีแก้วน้ำใส
55 นางสาว กนิษฐา จันทรประทักษ์
56 นางสาว ช่อผกา พรมวงษา
57 นาย รัชนันท์ สีสุพรรณ์
58 นางสาวเกตุแก้ว ฮองอุ้น
59 นางสาวชฎาพร โสสุทธิ์
60 นางสาวอารียา แผลงฤทธิ์
61 นางสาว ช่อลดา ล้านพลแสน
62 ปารดา ศรีปัญญา
63 นางสาวมลธิชา โคตมูล
64 นาง กฤษณา วงโคกสูง
65 นางสาวอาภัสนันท์ แก้วหาวงศ์
66 นางสาวอมรรัตน์ จันทสอน
67 นางสาวสกุลกาญณ์ หมั่นมี
68 นางสาวสุดารัตน์ ดวงลีดี
69 นางสาวจิราภรณ์ สิงโสภา
70 นางสาวอรรถทรวดี นวลบุญมา
71 นางสาวรุ่งนภา สุริยา
72 นางสาวเรวดี รอดอยู่
73 นางสาวบุษยา บุญสุชา
74 นางสาว อรุโณชา คำภักดี
75 นางสาวพัชรียา หมวดอ่อน
76 นางสาวพัชราภา ภูริธร
77 นาย อรรถพล เพลียสุพรม
78 นางสาวอุทัยรัตน์ วงชัยนัน
79 นางสาวกาญจนา  ศรีโยธี
80 นางสาวพรมงคล คงด้วง
81 นางสาวนันทิชา ไกรแก้ว
82 นาย ณัฏฐพล พรหมศร
83 นางสาวธัญวลัย สุวรรณสถิตย์
84 ภัชชา ชนะภักดี
85 นางสาว ชมพูนุท หฤแสง
86 นางสาวพัชรินทร์ แสงห้าว
87 นางสาววรางคณา คำหาร
88 นางสาวอัจฉราภัสร์ สอนสิทธิ์
89 นางสาว นิชานาถ กรมน่อย
90 นางสาวเบญจรงค์  มิเร
91 นางสาวสาวิตรี สารเพ็ชร
92 นาย วิทวัส อึ้งศิริไพศาล
93 นายอิทธิชัย วัฒนานิติกุล
94 นางสาววิชุดา  สิงสองคร
95 นางสาวภาณุมาศ บุตรเวียงพันธ์
96 นางสาวสุนิษา คำตา
97 นายธนากร  ยางเลย
98 นางสาวขนิษฐา ลิครบุรี
99 นางสาวบุษกร คำพระแย
100 นางสาวกมลรัตน์ รัตนะ
101 นางสาวพรสุดา กุลมอญ
102 นางสาวอัจฉราวดี ศรีวงษา
103 นางสาวจันทร์​ทรัตน์ ทองจันทร์
104 นางสาวนัฐกาญจน์ บุญคร
105 นางสาวอมลวรรณ ไพรบึง
106 นางสาวแพรวพรรณ แสนนาใต้
107 นางสาววิลาวัลย์ แอแดง
108 นายอัคพล เสนาวัน
109 นางสาวศุภาวรรณ คุนะ
110 นางสาวศิริลักษณ์  สุพันดี
111 นางสาวจันทนิภา โนนทิง
112 นางสาวเฉลิมพร ทะสังขาร์
113 นางสาววรดา. พรมดวงสี
114 นางสาวรุ่งฤดี  อรุณษา
115 นางสาวภันธิพา วิไลแสง
116 นางสาวเกษศิณีย์ ดีพิษ
117 นางสาวกันยารัตน์ อารีป้อม
118 นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์โสม
119 นางสาวเบญ จุดศรี
120 นายสถาพร ลานรอบ
121 นางสาวศิริรัตน์   เกตุโสระ
122 นายศุภางค์ณัฐรุ์ แดงบุดดา
123 นางสาวกนกพร เหล่าสกุลพร
124 นางสาวเสาวภา มาป้อง
125 นางสาวจุฬาลักษณ์. ศิริบุตรวงษ์
126 นางสาวอนุสรา กัปโก
127 นางสาวอัชลีรัตน์ ภูนาชัย
128 นางสาววรางคณา กันถัด
129 นางสาวรุ่งทิวา  ศรีหาท้าว
130 นางสาวกาญจนาภรณ์   ปองไป
131 นางสาววราภรณ์ ภูเต้าทอง
132 นางสาวยุวดี ตรีวิเศษ
133 นางสาวนฤมล ผกาชาติ
134 นางสาวพิชญธิดา หมีแก้ว
135 นางสาวนิธินาถ สุตนนท์
136 นางสาว ธิดารัตน์ สว่างเนตร
137 นางสาวอนงค์รักษ์พันธ์พิทักษ์
138 นางสาววิรุฬรัตน์ สุนทรวัฒน์
139 นาย พุทธินันท์ ภูมีแกดำ
140 นางสาวจีรนันท์  แก้วศิริ
141 นางสาวณัฐธยาน์ วิเชียรวรรณ
142 นางสาวณิชาภัทร์  ศรีลางค์
143 นางวิมาลา วงษ์เส
144 นางสาววราพร จันทนมูลตรี
145 นางสาวกฤติกาญจน์  ณ แฉล้ม
146 นางสาวอริสา พันธ์บุตร
147 นางสาวฉัตรสุดา จันทะชัย
148 นางสาวแพรวนภา อรุณษา
149 นางสาว กุลธิดา พาลุกา
150 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวนันท์ กาพย์แก้ว
151 นุชนาท วงษ์สุดโท
152 จิรภา สีดา
153 นางสาวศศิวิมล อุดมทรัพย์
154 นางสุภัตตรา  ทุกขนิโรธ
155 นางสาวหทัยชนก ทองดี

 

ประกาศเรือ่งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเ