ประกาศรายชื่อ รายชื่อผู้มีสิทธิจับสลาก กิจกรรม ร่วมให้คำมั่นสัญญา ”ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ( Check-in และ Check out ครบ )

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นที่ลงทะเบียน กิจกรรม “คำมั่นสัญญาชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ครั้งที่1 โดยนพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ เป็นประธานจับสลาก

🎯มาร่วมลุ้นรางวัล อาทิ ทอง เครื่องใช้ไฟฟ้า และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ในวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง) ค่ะ 🎉🎉

🎯พลาดไม่ได้กับการร่วมกิจกรรมคำมั่นสัญญา ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุฯบุคลากร รพ.ขอนแก่น Phase 2 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์💢💢

 

1 นาง ทองสุข ดาราษฎร์ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด
2 นางสาว ณัฏธิรา แดงพรวน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์อุบัติเหตุฯ
3 นาง สุธิดา​ จันทร์​จรัส​ พยาบาล​วิชาชีพ​ชำนาญ​การ​ ศูนย์​อุบัติเหตุ​
4 นางสาว อรทัย ศรีถาวร เจ้าพนักงานธูปรการ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด
5 นาง จารี แสงสว่าง วิสัญญีพยาบาล
6 นางสาว พัชรินทร์ เหล่าโก่ง นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด
7 นาย วิรัช มั่นในบุญธรรม นักวิชาการสาธารณสุข สุขศึกษา
8 นางสาว สุนทรี คำอ้วน พยาบาลวิชาชีพ TCC
9 นาย ธนัฐตรัยภพ  ลางคุลานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น อาชีวเวชกรรม
10 นางสาว สุภลักษณ์ ชารีพัด พยาบาล ศูนย์อุบัติเหตุ
11 นาง อัจฉราวรรณ​ นาเมืองจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก1
12 นางสาว อิสราพร จันทหาร พยาบาล วิสัญญี
13 นางสาว กุสุมา  บัวชัย นายแพทย์ชำนาญการ วิสัญญี
14 นางสาว รุ่งนภา จันเสนา พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี
15 นางสาว ศศิอมราช์ ส่งเสริมธเนศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ Icuศัลยกรรมทั่วไป2
16 นางสาว ศิริพร ไชยหานิจ พยาบาลวิชาชีพ ICUsx2
17 นาง เสาวนีย์ เวโรจนสรรค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิสัญญี
18 นางสาว จุฑารัตน์ อัตรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิสัญญี
19 นางสาว ลัดดาวัลย์ ปะการะโพธิ์ พยายาลวิชาชีพปฏิบัติการ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป2
20 นาง อนงค์ ศรีทะโคตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน่วยปลูกถ่ายไต
21 นาย จักรพล ทานให้ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ศูนย์อุบัติเหตุฯ
22 นางสาว ทัศนีษ์พร  รอดกอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ การพยาบาลห้องผ่าตัด
23 นางสาว ณัฐปภัสร์ โคตรหลักคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ Icu tm2
24 นาง บัณฑิตา ทองบัวบาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ก.วิจัยและพัฒนาการพยาบาล
25 นางสาว พรทิพา พรรณา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ICU med3
26 นาง จันทร์เพ็ญ ทานให้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บริหาร
27 นาง กรกนก ทานให้ พยาบาล caht lap
28 นางสาว สุกัญญา  มะโฮง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ Icu tm2
29 นางสาว สุวิมล สุทธิ พยาบาลวิชาชีพ ICUTM2
30 นางสาว อมิตา เปี้ยจันทึก ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ICU AIIR
31 นาง ดวงนภา  สิงห์อุดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ การพยาบาลห้องผ่าตัด
32 นางสาว อรวรรณ   แซ่ฉั่ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด
33 นาย นัฐวุฒิ ด่านนอก นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
34 นางสาว จุฬาลักษณ์ เฮ้าบุญ พิเศษรังสีรักษาชั้น 5
35 นาง ฉายวสันต์ คุณอุดม พยาบาลวิชาขีพชำนาญการ ห้องคลอด
36 นางสาว ประภาพร  พลบำรุง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ICU sx.1
37 นางสาว เพชรรัตน์ กาพย์แก้ว พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ICU MED1
38 นางสาว ภาวนา เขื่อนโยธา HRD
39 นาง เพชราภรณ์  ประสารฉ่ำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รังสี เคมี ชั้น 3
40 นาย ธนากร สำเภาทอง RN ER
41 นาง พิศมัย บุตตะมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ER
42 นาย เจษฎา ดีกลาง ER
43 นางสาว จีรวรรณ กองพิลา พยาบาลวิชาชีพ ICU Med 1
44 นางสาว ทัศนีกรณ์ สมบัติโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ER
45 นางสาว วริยา จำปาแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ICU อายุรกรรม1
46 นางสาว ศุภลักษณ์ ศรีมหาพรหม พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด
47 นางสาว สุภัชชา ศรีวงษ์ตา ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ICU TM2
48 นางสาว นิตยา กัลสุวรรณ์ พนักงานผู้ข่วยเหลือคนไข้ ICU TM2
49 นางสาว สมบัติ อ่อนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท2
50 นางสาว วัชรี คุณมี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ICU TM 2
51 นางสาว กิตติญา  กองสมบัติ เจ้าหน้าที่ห้อง MRI โรงพยาบาลขอนแก่น ห้อง MRI โรงพยาบาลขอนแก่น
52 นางสาว เกศราภรณ์ จันทร์ทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมระบบประสาท 2
53 นางสาว จุฑาทิพย์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ICU TM2
54 นางสาว มธุรา ผาสุข พยาบาลวิชาชีพ ICU TM2
55 นาง รัชนีกร มนูศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สงฆ์2
56 นางสาว อรไท โพธิ์ไชยแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ER
57 นาง ประกาย แสนคำวงษ์ พยาบาล ER
58 นาง เมธาวี  ไชยรักษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1
59 นาง สมพร   หงษ์เวียง พยาบาลวิชาชีพ ER
60 นาง จารุวรรณ โลเกตุ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ER
61 นางสาว ยุวลี ชินบุตร Icumed1
62 นางสาว อารีรัตน์ พงษ์เชื้อ พยาบาลวิชาชีพ icu med1
63 นางสาว น้ำทิพย์ สุภาภิรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด
64 นางสาว ณัฐปภัสร์ บุญสวัสดิ์ แพทย์ อายุรกรรม
65 นาง เบญจลักษณ์  จำปาเป้า ผู้ช่วยพยาบาล ศัลยกรรมระบบประสาท2
66 นาย รัฐพล จันทรสม นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
67 นางสาว พิรญาณ์ จันทร์แป๊ะ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมระบบประสาท2
68 นาย สมคิด เลิศสินอุดม รองผู้อำนวยการด้านตติยภูมิขั้นสูง รพ.ขอนแก่น
69 นางสาว สุรวี ช่วยสงคราม พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ICU TM2
70 นาย พชรพล สอนวงศา resident surgery
71 นาย ธวัชชัย อิ่มพูล หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุ TCC
72 นางสาว นิจวรรณ ธีริทธิกุล แพทย์ จักษุ
73 นางสาว อภิญญา เอี่ยมตระการ นพ.เชี่ยวชาญ เวชกรรมฟื้นฟู
74 นาย ณัฐพงษ์ คุณฟอง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
75 นางสาว ไพรินทร์ สุขเฉลิมพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ Icuอายุรกรรม1
76 นางสาว ฉมากัญจน์ สถิรชวาล นายแพทย์ปฏิบัติการ ศัลยกรรม
77 นางสาว ธิดารัตน์ ไชยศิวามงคล ศัลยแพทย์ ศัลนกรรมอุบัติเหตุ
78 นางสาว นงคราญ สุวิชชานนท์ พยาบาลวิชาชีพ ICUอายุรกรรม1
79 นางสาว ปัทมาวดี แก้วโพนเพ็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม 1
80 นาง ทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพขก2
81 นาย อาทิตย์ เหลาเพ็ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
82 นาย มงคล อัศวภูมิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด
83 นางสาว จริณพร แซ่เตีย พยาบาลวิชาชีพ Er
84 นางสาว เทติยา วิริไฟ นายแพทย์ ศัลยกรรม
85 นาง นุจารีย์ เนียมชมภู พยาบาลวิชาชีพ รพ ขอนแก่น 2
86 นาง อนงค์  หาญประโคน เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
87 นาง วันดีแก้วเฮียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม2
88 นางสาว สุภารัตน์  เคนบู พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
89 นางสาว สุธิดา เหลาเวียง พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมระบบประสาท2
90 นาง นางพินรัฐ  จอมเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล
91 นาง ผนึกแก้ว คลังคา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล
92 นางสาว ศรสวรรค์ พิกุลศรี ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.ขอนแก่น2
93 นาย ศุภมิตร ฤทธิชัย พยาบาลวิชาชีพ ER
94 นาง วัชรี ภักดีกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพศ.ขอนแก่น2
95 นาย กิตติพศ ศฤงควณิชกุล แพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรม
96 นาย ปิยนัย  ทองเมืองน้อย เจ้าพนักธุรการ สำนักงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
97 นาย เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สำนักอำนวยการ
98 นางสาว สิริทรัพย์  ยศโสภณ พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม
99 นางสาว รุ่งนภา แท่งทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พิเศษสงฆ์2
100 นางสาว กัลยา บุญจันทร์ ไตเทียม
101 นาย อนุสรณ์ อุระ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ขอนแก่น 2
102 นางสาว ครองทรัพย์ ใจมัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น​2​
103 นางสาว กัลยาณี แสงมีคุณ ผู้ช่วยเหลือคนใข้ Icumed1
104 นางสาว นัทธ์ชนัน ศรีหนา พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1
105 นาย อำพล วงศ์ใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
106 นางสาว อรทัย ปลายชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพ ICU med1
107 นาง ภาษิตา นิลบรรพต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษสงฆ์4
108 นางสาว นฐชพรรษ์  พลเขตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
109 นาง จินดาพร ลันดา ER
110 นางสาว แคทรียา พงษ์สวัสดิ์ RN ICUmed1
111 นางสาว สรัชญา ขนันไทย น่ยแพทปฏิบัติการ ศัลยกรรม
112 นางสาว วิชชุดา แก้วยม ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ICU MED 1
113 นาย ดารี่ พลนามอินทร์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
114 นางสาว ลัดดาวัลย์  เกิดแก้ว พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ2
115 นางสาว ปัทมาวรรณ สมเทศน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ICUTM2
116 นางสาว นภวรรณ เปรมอำพล Ns2
117 นาย ธนากร ยางเลย พนักงานกู้ชีพ 1669 รพ.ขอนแก่น
118 นางสาว พัชริดา  สิมมาตั้น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
119 นางสาว พรรณิชา​ วงศ์​สา​ยเชื้อ​ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
120 นางสาว ณฎา แสนเสนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ICU TM 2
121 นางสาว ปริยานุช เพียกขุนทด พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมระบบประสาท2
122 นางสาว สุนาลี ศรีสุดา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ขอนแก่น
123 นาย อุทิตย์ บรรยง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สงฆ์ 4
124 นาย ธนภัค วิเศษมงคลชัย นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
125 นางสาว จินดามณี แสนบุญศิริ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
126 นางสาว หทัยชนก ผิวศรี นักกิจกรรมบำบัด กิจกรรมบำบัด
127 นางสาว ธัญลักษณ์ โมราษฎร์ นักโภชนาการชำนาญการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ รพ.ขอนแก่น
128 นาย เกรียงไกร คงสุข นักเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
129 นางสาว วันวิสา ธิโนชัย พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมระบบประสาท2
130 นางสาว ปนัดดา  ภาโนมัย พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
131 นางสาว ดวงจันทร์ แพไธสง ศัลยกรรมระบบประสาท2
132 นาง กล้วยไม้ ธิพรพรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น2
133 นาง นิชาภัทร กุลจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ICUTM2
134 นางสาว เพชรชรินทร์ ต้นสวรรค์ นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
135 นาย ศรัณย์ มาดประโคน ผู้ช่วยเหลือคนใข้ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
136 นางสาว สายฝน  สารสมัคร พยาบาลวิชาชีพชำนาญ รพ.ขอนแก่น2
137 นางสาว นภาพร พุทไธสง พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมระบยประสาท2
138 นางสาว ศรีประภา ฝ่ายเหนือ พยาบาลวิชาชีพ RR
139 นาง เสาวลักษณ์  กิณเรศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
140 นางสาว อำภา ทาเวียง พยาบาลวิชาชีพ ความเสี่ยง
141 นาย เสกสรร ดาทุมมา พนักงานเปล ร พ ขอนแก่น2
142 นาย นิทิกร สอนชา นายแพทย์ เวชกรรมสังคม
143 นางสาว วรารัตน์  แสงเจริญ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมระบบประสาท2
144 นางสาว รัตนาภรณ์ วงษ์แก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมระบบประสาท2
145 นางสาว สุนิษา. โพธิ์เลิง ผู้ช่วยพยาบาล ศัลยกรรมระบบประสาท2
146 นางสาว อัจฉรา​ พรลักษณพิมล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จ่ายกลาง
147 นางสาว นันทิยา จรทะผา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จ่ายกลาง
148 นาย นิติเทพ หลายทวีวัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรม
149 นาย ประวัติศักดิ์ เสนามนตรี นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
150 นาง กับยาจำปาทอง ผู้ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ไอซีไอซียูเม็ดนึง
151 นางสาว นริศราภรณ์​  นุบาล พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมระบบประสาท​ 2
152 นางสาว สุภาวดี ดรมุ่ง พยาบาลวิชาชีพ ICU TM2
153 นางสาว ฐิติมา ศูนย์ดำ พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมระบบประสาท2
154 นางสาว มณีรัตน์ กองราช พยาบาลวิชาชีพ MICU1
155 นางสาว เสาวคนธ์  ตลุกไธสง พยาบาลวิชาชีพ NS2
156 นางสาว ศิริวรรณ หร่องบุตรศรี นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย์
157 นาย กันตภณ พันธ์ภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
158 นางสาว นาตยา พรมบัวภา ผู่ช่วยเหลือคนไข้ ER
159 นาย ธนพัทธ์ คำสุริย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ ศัลยกรรม
160 นางสาว กัลยกร กิตติญาชวลิต เวชนิทัศน์
161 นาย ธงชัย มีไกรลาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ER
162 นางสาว ประกายสีแก้วน้ำใสย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ศัลยกรรมระบบประสาท 2
163 นางสาว พิศพัณนิดา  พันธนู พนักงานห้องทดลอง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
164 นางสาว ศศธร ชัยเสริม พนักงานบริการเอกสารทั่วไป เวชระเบียน
165 นางสาว อาภาศิริ สายบุญเคียง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมระบบประสาท2
166 นาง ธัญรัศม์ ปิยวัชร์เวลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ องค์กรพยาบาล
167 นาง ชูศรี  วัชระสุขโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ห้องผ่าตัด2
168 นางสาว ปวีณา วงคำซาว เจ้าพนักงานธุรการ พัสดุ
169 นาย กิตติ    ดอนน้อย จนท ศูนย์อุบัติเหตุ
170 นางสาว สายฝน กาดนอก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
171 นาง เพ็ญณี คำแพง พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมระบบประสาท 2
172 นางสาว ป่านใจ อินพุ่ม นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิสัญญีวิทยา
173 นางสาว ครองสินธุ์ เขียนชานาจ ไตเทียม
174 นาง นงนุช จันทร์เจริญ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ สงฆ์2
175 นาย นัฐพงษ์ ป้องแสง นิติกร งานนิติการ
176 นาง พวงทอง ปิยกุลมาลา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
177 นาย มนตรี. นามหานวล เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัติ
178 นาย ธีรพงศ์  เล็กดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ICU TM2
179 นางสาว มุฑิตา การุญ พยาบาลวิชาชีพ ศัลกรรมระบบประสาท2
180 นางสาว ประภารัตน์ แก้วใส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมระบบประสาท2
181 นางสาว สุกัลญา ประวัติชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหลอดเลือด
182 นางสาว ประนัดดา โคธิเสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศัลยกรรมระบบประสาท2
183 นางสาว ศิรประภา ปิตตาทะสา พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมระบบประสาท2
184 นางสาว อัฐพร แคนหนอง พยาบาลวิชาชีพ ตรวจรักษาพิเศษทางส่องกล้อง
185 นางสาว โยษิตา เปรมอำพล พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมระบบประสาท2
186 นาย ณัชพล รัตนะ นิติกร นิติการ
187 นางสาว พิมพ์ใจ  หัดประกอบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น2
188 นางสาว ขวัญชนก นัยวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยหนัก2
189 นาง รัชนี ประสีระเก บรรณารักษ์ชำนาญการ ห้องสมุด
190 นางสาว รัชนู ภูนิคม พยาบาลวิชาชีพ ER
191 นาง นิภาวรรณ ทองมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1
192 นางสาว อินทิรา  อดทน พยาบาลวิชาชีพ ICU MED1
193 นางสาว ลักขณา ศรีมี พยาบาลวิชาชีพ ICU MED1
194 นาย วรากร พลรักษา พยาบาลวิชาชีพ ER
195 นาย ทศพร กำหยุก พนักงานห้องทดลอง เทคนิคการแพทย์
196 นาง ธัญธร คุ้มภัย ผู้ช่วยพยาบาล เด็กเล็ก