ประกาศรายชื่อ การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาล : Basic Trauma Care for Nurse รุ่นที่ 1(วันที่ 1-3 สิงหาคม 2565)

คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด
นางสาว ชญานิต ฤทธิแผลง พยาบาลวิชาชีพ ER นครพนม
นาย ภัทกร กาญบรรจง พยาบาลวิชาชีพ ER ขอนแก่น
นางสาว มันตรินี  อุทัยชาติ พยาบาลวิชาชีพ ER ชัยภูมิ
นาย รุ่งนิรันดร์ ขำอ่อน PN ER ปทุมธานี
นางสาว สุนิสา ลาดศิลา พยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
นางสาว พัชรินทร์ อุทัยกัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฉุกเฉิน ขอนแก่น
นางสาว ศิโรรัตน์  เทศน้อย พยาบาลวิชาชีพ ฉุกเฉิน ขอนแก่น
นางสาว วรรณนิภา ธาดา พยาบาลวิชาชีพ รพ บ้านไผ่ ขอนแก่น
นางสาว ขนิษฐา อันภักดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
นาย วัชรพงษ์ ชมภูเพชร์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
นางสาว ชนินาถ   สิทธิศักดิ์ พยาบาลยิชาชีพ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
นางสาว ศรัณย์ คำมะฮุง พยาบาลวิชาชีพ รพ.หนองนาคำ ขอนแก่น
นางสาว จินตนา ศุภเลิศปัญญาวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าหลวง ลพบุรี
นางสาว ศิรภัสสร เปลี่ยนสกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าหลวง ลพบุรี
นางสาว อินทิรา บุญวัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลน้ำยืน อุบลราชธานี
นางสาว ศศิมาภรณ์  ไชยพรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลโนนศิลา ขอนแก่น
นางสาว เสาวนีย์   ศรีสุข พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
นางสาว สัจจพร วิเศษเนตร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
นางสาว คณัญณภา คำเมือง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแวงน้อย ขอนแก่น
นาง สุริฉาย  กองเกิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแวงน้อย ขอนแก่น
นางสาว ซูไฮนี เจ๊ะแน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
นางสาว สุนันทา คงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
นางสาว วราภรณ์ มากยิ่ง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองนาคำ ขอนแก่น
นางสาว ภฤดา  สร้างพล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องอุ ฉุกเฉิน อุบลราชธานี
นาง พิกุล มาตย์นอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ขอนแก่น
นางสาว สุนิสา  หนูสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ชัยภูมิ
นางสาว ณัฏฐพัจน์  เฉื่อยฉ่ำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ลพบุรี