ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาล : Basic Trauma Care for Nurse รุ่นที่ 2 (วันที่ 8-10 สิงหาคม 2565)

ลำดับ ประทับเวลา คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด
1 6/13/2022 9:29:57 นาย ต่อพงศ์ เจริญศรี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
2 6/13/2022 9:57:21 นางสาว วริญญา คชชา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ประจวบคีรีขันธ์
3 6/13/2022 11:59:54 นางสาว ภัทรีภรณ์ ปิดตังถาเน พยาบาลวิชาชีพ รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมส
4 6/14/2022 6:26:25 นางสาว สุธิดา อิสระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น
5 6/14/2022 7:10:26 พันจ่าเอกหญิง อรอนงค์ สลับศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลตำบลหนองเรือ ขอนแก่น
6 6/14/2022 7:15:24 พันจ่าเอก ไพโรจน์ พลนงค์ พยาบาลวิชาชีพ อบต.วังหินลาด ขอนแก่น
7 6/14/2022 8:22:26 นางสาว สุวีรยา แสนจินดา พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ห้องฉุกเฉิน สมุทรปราการ
8 6/14/2022 9:04:10 นางสาว จิรานุช คำเพชร พยาบาลวิชาชีพ รพ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์
9 6/14/2022 10:08:27 พันจ่าเอกหญิง รุ่งอรุณ  ปาปะโน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เทศบาลตำบลโนนสะอาด ขอนแก่น
10 6/14/2022 10:25:36 นางสาว วิชชุดา มงคลคลี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตรการ โรงพยาบาลแม่จัน เชียงราย
11 6/14/2022 11:51:18 นาง สุปราณี  ต้นเกษ นักวิชาการสาธารณสุข อบต.บ้านใหม่ ขอนแก่น
12 6/14/2022 12:11:07 นางสาว อภัยรินทร์ ลัดเหลา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองนาคำ ขอนแก่น
13 6/14/2022 12:41:37 นางสาว พิมพ์ชนก  เพ็ชรตะกั่ว พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองนาคำ ขอนแก่น
14 6/14/2022 23:05:51 นาย สุรสิทธิ์ อ้อปิมปา พยาบาลวิชาชีพ รพ.แม่จัน เชียงราย
15 6/15/2022 8:47:03 นางสาว กัณฐาภรณ์  ไชยสงคราม พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน มหาสารคาม
16 6/15/2022 9:23:38 นางสาว อรญา ซังทอง พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช สุราษฎร์ธานี
17 6/15/2022 9:25:41 นางสาว สุฑารัตน์ ปลอดทุกข์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช สุราษฎร์ธานี
18 6/15/2022 9:37:08 นางสาว ชลลดา  ชัยหาทัพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โนนศิลา ขอนแก่น
19 6/15/2022 11:20:54 นาง สุธิดส จันทร์​จรัส รพ.ขอนแก่น​ ขอนแก่น​
20 6/15/2022 11:38:38 นางสาว ดวงหทัย บุญพิคำ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
21 6/15/2022 12:06:16 นางสาว กันยารัตน์ ตะนะโส พยาบาลวิชาชีพ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อุบลราชธานี
22 6/19/2022 17:20:49 นางสาว อินทิรา บุญวัน พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ER อุบลราชธานี
23 6/20/2022 13:23:57 นางสาว น.ส.สุภาวดี ศรีสงคราม พยายาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องฉุกเฉิน นครราชสีมา
24 6/20/2022 13:26:57 นาง กนกพร เต็งผักแว่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องฉุกเฉิน นครราชีมา
25 6/20/2022 20:39:25 นางสาว นันธิยา สีทอง พยาบาลวิชาชีพ ER อุบลราชธานี
26 6/23/2022 16:35:12 นางสาว จุฑามาศ ขาวภา พยาบาลวิชาชีพ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ขอนแก่น
27 6/23/2022 16:41:11 นางสาว ณญาฎา พยาบาลวิชาชีพ ตึกอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน รพ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
28 6/23/2022 17:58:51 นางสาว อุทุมพร แก้วรัตน์ พยาบาล โรงพยาบาลบ้านไผ่ ขอนแก่น
29 7/5/2022 14:03:08 นางสาว แววมณี ทุมวงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์ส่งต่อและการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี
30 7/7/2022 14:58:52 นาง วรรณวิภา  ไชยชิณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลบ้านฝาง ขอนแก่น
31 6/21/2022 16:04:29 นาย พนมไพร ตรีเวส พยายสลวิชาชีพชำนาญการ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ฉะเชิงเทรา
32 6/21/2022 16:07:24 นางสาว วันเพ็ญ จีรัตกรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ฉะเชิงเทรา
33 6/21/2022 16:09:32 นางสาว นิชาภา สรวมประคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ฉะเชิงเทรา
34 6/23/2022 16:39:10 นางสาว ณญาฎา กงทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
35 6/24/2022 8:45:05 นางสาว พัชรินทร์ ปลีกล่ำ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ท่าหลวง ลพบุรี
36 6/24/2022 8:46:28 นางสาว พัชรินทร์ ปลีกล่ำ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ท่าหลวง ลพบุรี
37 6/24/2022 8:51:19 นาง ศจีนุช  ต้อยติ่ง พยาบาลวิชาชีพ รพ.ท่าหลวง ลพบุรี
38 6/24/2022 8:53:30 นาง ศจีนุช ต้อยติ่ง พยาบาลวิชาชีพ รพ.ท่าหลวง ลพบุรี
39 6/27/2022 12:43:40 นางสาว นิกาญจน์ มั่นคงประไพ พยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี
40 6/27/2022 12:44:45 นางสาว มิธุตา สีแก้ว พยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี
41 7/9/2022 20:03:56 นางสาว ปิยะวรรณ คำชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลซับใหญ่ ชัยภูมิ
42 7/11/2022 16:25:18 นางสาว ชลธิชา สูตบุตร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
43 7/12/2022 8:14:30 นางสาว ชนินาถ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี