อบรม Safety EMS Ambulance Driver รุ่นที่ 1 (วันที่ 27-28 ตุลาคม 2563)

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดได้จัดอบรม Safety EMS Ambulance Driver รุ่นที่ 1

ณ พุทธมณฑลอีสาน ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะในการขับรถฉุกเฉินให้กับเครือข่ายกู้ชีพจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี รองผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ในการกล่าวเปิดการอบรม