โครงการวิจัยจำนวน 11 โครงการ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ ภายใต้งบประมาณจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 -​มีนาคม พ.ศ.2565

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น​ โดยนายแพทย์ธวัชชัย​ อิ่มพูล ประธานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

ได้รับทุนโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรจังหวัดขอนแก่น

” (Development of Inclusive Emergency Medical and Public health Care System in Khon Kaen Province)

ซึ่งมีโครงการย่อยจำนวน 11 โครงการ โดยงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

ภายใต้งบประมาณจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช)
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 -​มีนาคม พ.ศ.2565