รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย

ท่านนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ

ได้ให้สัมภาษณ์ในการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564