สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วง7วันอันตราย สงกรานต์ 2562

สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วัน อันตราย สงกรานต 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562

เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในจังหวัดขอนแก่น

ที่คีย์เข้าระบบ PHER ของกระทรวงสาธารณสุข และได้นำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ

เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป