โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การจราจร โรงพยาบาลขอนแก่นรุ่น ที่ 1

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ได้มีการจัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง

ด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การจราจร โรงพยาบาลขอนแก่นรุ่น ที่ 1

โดยมี นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2

นายแพทย์สมคิด เลิศสินอุดม รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ และ

นายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิและ หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

ได้ให้การต้อนรับและบรรยาย ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์คือ

  1. เพื่อผลิตแพทย์ประจำบ้านด้านเวชศาสตร์การจราจร
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์การจราจร

โดยมีแพทย์ประจำบ้านจำนวน 3 ท่านได้เข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลา 6 เดือน

ณ ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด อาคารสิรินธรชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น