ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่น 5

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่น 5

 

กำหนดการรับสมัคร

  • ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

  • 10 มกราคม 2562

 

ระยะเวลาการอบรม

  • 1 กุมภาพันธ์ – 7 มิถุนายน 2562

 

ช่องทางการรับสมัคร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ทางการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้น 1 ที่ไม่หมดอายุ
  2. เป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
  3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
  4. มีสุขภาพแข็งแรง(มีใบรับรองแพทย์) ไม่ทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  5. ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงาน (มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาสุงสุดจากหน่วยงาน)

50 CNEU