อบรมออนไลน์ “หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN ) รุ่น 13

ชื่อหลักสูตร 

อบรมออนไลน์หลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง ( Advanced trauma emergency care for nurse : ATEN )

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้บาดเจ็บครบวงจร
  2. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์การดูแลผู้บาดเจ็บ

ผู้เข้าร่วมอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

พยาบาลที่ให้การดูแลผู้บาดเจ็บภายในโรงพยาบาล สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 50 คน

สถานที่ ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น

ระยะเวลา

วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

ค่าลงทะเบียน

คนละ 3,000 บาท

ช่องทางการลงทะเบียน

ลงทะเบียนฝึกอบรม

วันที่อบรม 29 มีนาคม 2021 08:00:00
วันที่สิ้นสุด 2 เมษายน 2021 16:00:00
จำนวนที่รับ 50
สถานที่ ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์
ค่าลงทะเบียน 3000
ผู้ประสานงาน

คุณสุธิดา จันทร์จรัส

การชำระเงิน

ชื่อบัญชี เงินบริจาคมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ บัญชีออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 437-0-57828-0

เบอร์โทรศัพท์ 096-8143329
เอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ขอเชิญรับการอบรมถ่ายทอดสดออนไลน์-ATEN-13-วันท.pdf