วันที่อบรม 12 มิถุนายน 2023 08:00:00
วันที่สิ้นสุด 16 มิถุนายน 2023 16:00:00
จำนวนที่รับ 60
สถานที่ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ค่าลงทะเบียน 4000
ผู้ประสานงาน

นางสาวพัชรินทร์ เหล่าโก่ง

เบอร์โทรศัพท์ 093-4736333