ขอเชิญ อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ,2 (Basic trauma care for nurse)

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1,2 (Basic trauma care for nurse)  

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2565

รุ่นที่ 2 วันที่ 8 – 10  สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการดูแลผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาล
  • เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ในการดูแลผู้บาดเจ็บ

กลุ่มเป้าหมาย

พยาบาลที่ให้การดูแลผู้บาดเจ็บภายในโรงพยาบาล สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50  คน

สถานที่    โรงแรมอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสุธิดา จันทร์จรัส 093-417-8282