ขอเชิญสมัครอบรม การให้การดูแลผู้บาดเจ็บภาวะวิกฤต (Trauma Critical Care for Nurse) รุ่นที่ 4

ลงทะเบียนฝึกอบรม

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบร

วันที่อบรม 10 กรกฎาคม 2023 08:00:00
วันที่สิ้นสุด 12 กรกฎาคม 2023 16:00:00
จำนวนที่รับ 60
สถานที่ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ค่าลงทะเบียน 3000
ผู้ประสานงาน

นางสาวพัชรินทร์ เหล่าโก่ง

เบอร์โทรศัพท์ 093-4736333