วันที่อบรม 10 พฤศจิกายน 2021 08:00:00
วันที่สิ้นสุด 11 พฤศจิกายน 2021 16:00:00
จำนวนที่รับ 50
สถานที่ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ผู้ประสานงาน

คุณสุธิดา จันทร์จรัส

เบอร์โทรศัพท์ 093-417-8282